Lý lịch khoa học

Lý lịch khoa học của TS. Bùi Mạnh Hưng bao gồm: Thông tin về quá trình đào tạo, danh sách các xuất bản, địa chỉ liên hệ...

Để xem Lý lịch khoa học bao gồm: Thông tin về quá trình đào tạo, danh sách các xuất bản, địa chỉ liên hệ...

Click vào đây để xem !