English information

To see items inside, select the sub-menus on the left menu bar. Or press the 3 line button on the screen to see the sub-menus. The sub-menus are the items inside.

Để xem các mục bên trong bạn hãy chọn các menu con ở trên thanh menu bên trái. Hoặc ấn vào nút 3 gạch trên màn hình sẽ thấy các menu con. Menu con là các mục bên trong.