Tính toán, xử lý số liệu online

Đây là trang cung cấp các công cụ tính toán, xử lý số liệu trực tuyến. Các bạn có thể tính toán các đặc trưng mẫu, so sánh các mẫu quan sát, phân tích phương sai hay phân tích tương quan nhờ vào những công cụ này. Với những công cụ: Free Statistics Calculators bạn chỉ việc nhập số liệu vào, sau đó ấn vào nút "Calculate" máy tính sẽ tự động tính toán và cho kết quả.

Dưới đây là mục lục:

ANALYSIS OF VARIANCE (ANOVA)

BETA FUNCTION

CHI SQUARE DISTRIBUTION

CONFIDENCE INTERVALS

CORRELATIONS

COVARIANCES

CUMULATIVE DISTRIBUTION FUNCTION (CDF)

EFFECT SIZE

ERROR FUNCTION

FISHER F-DISTRIBUTION

GAMMA FUNCTION

GAUSSIAN (NORMAL) DISTRIBUTION

HIERARCHICAL MULTIPLE REGRESSION

MEDIATION MODELS

MISCELLANEOUS

MULTIPLE REGRESSION

PROBABILITY

PROBABILITY DENSITY FUNCTION (PDF)

SAMPLE SIZE

STATISTICAL POWER

STUDENT'S T-DISTRIBUTION

 CÁC BẠN CŨNG CÓ THỂ SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ DƯỚI ĐÂY ĐỂ TÍNH TOÁNVÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU
 
CÁC BẠN CŨNG CÓ THỂ SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ DƯỚI ĐÂY ĐỂ TÍNH TOÁN
VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU

Mean, Median, Mode Standard Deviation Calculation
Geometric Mean Calculator Grouped Data Arithmetic Mean
Class Interval Arithmetic Mean Root Mean Square
Correlation Co-efficient Regression Calculator
Harmonic Mean Math Factorial
Permutation and Combination Probability
Normal Distribution Normal Distribution(PDF)
Binomial Distribution Negative Binomial Distribution
Poisson Distribution Hypergeometric Distribution
Bayesian Analysis Percent error
 
Tất cả bản quyền, nguồn gốc của các công cụ tính toán trên vẫn được giữ nguyên sau khi click chọn menu.


Comments