Diện tích rừng tất cả các huyện, tỉnh

Đây là trang giúp các bạn tra cứu diện tích các loại rừng của các tỉnh, huyện, xã. Muốn biết thông tin của tỉnh nào thì chọn tỉnh đó, muốn biết thông tin của các xã thị chọn nút "Cấp huyện" rồi chọn huyện cần tra cứu thông tin.
Nguồn tài liệu: Cục kiểm lâm, nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Comments