Thay đổi trong menu word 2003 và 2007

1.                                      Đổi đơn vị đo:

 

Word 2003

Word 2007

l Tools/Options/Click thẻ General, chọn đơn vị đo Centimeters trong hộp Measurement units

 

 

l Click nút OK

                                                Right click vào office File

 

                                                Chọn Show Quick Access Toolbar Below the Ribbon

                                                Click chọn nút Customize Quick Access Toolbar

                                                Chọn More Command

 2.                                          Chọn cỡ giấy, hướng giấy, lề giấy

Word 2003

Word 2007

l                   File/Page setup

 

l Click thẻ Paper rồi chọn khổ giấy A4 trong hộp Paper size

l Click thẻ Margins rồi chọn lề hướng giấy

? Từ menu tab Page Layout

trong nhóm Page Setup

 

?                 Chọn Dialog Box Launcher có tên Page Setup màn hình xuất hiện hộp thoại

?               Chọn thẻ Page, thẻ Margins

 3.                                          Cách lưu văn bản tự động:

Word 2003

Word 2007

·                    Tools/ Options…/ chọn thẻ Save

 

·                    Chọn mục Save AutoRecover Info every/ chọn số phút cần lưu trong mục minutes

·                      Click OK

·                    Click chọn vào Office File

 

·                    Chọn Word Options/ chọn Save

 

·                    Chọn Save Auto Recover Information every/ chọn số phút cần lưu trong mục minutes

·                    Click OK

I.                      Một vài vị trí mới của các lệnh trên các menu 2003:

1.                                        File/

Word 2003

Word 2007

File/New

 Office Button

 File / New

File/Open

 

Office Button

 

File / Open

File/Close

 

Office Button

 

File / Close

File/Save

 

Office Button

 

File / Save

File/Save As

Office Button

 

File / Save As

File/Page Setup

Trong tab PageLayout/ nhóm Page Setup/ chọn Dialog Launcher

File/Print Preview

Office Button Preview

 

File / Print / Print

File/Print

Office File

 

File / Print

File/Exit

 

 

File / Exit

 

 

2.                                        Edit/

 

Word 2003

Word 2007

Edit/Cut

Trong tab Home/ nhóm Clipboard/ chọn Cut

Edit/Copy

Trong tab Home/ nhóm Clipboard/ chọn Copy

Edit/Paste

Trong tab Home/ nhóm Clipboard/ chọn Paste

Edit/Find…

Trong tab Home/ nhóm Find/Find

Edit/Replace…

Trong tab Home/ Replace

Edit/ Go To…

Trong tab Home/ nhóm Find/Go To

 

 

3.                                        View/

 

Word 2003

Word 2007

View/Normal

Trong tab View/ nhóm Document Views/ Draft

View/Web Layout

Trong tab View/ nhóm Document Views/ Web Layout

View/Print Layout

Trong tab View/ nhóm Document Views/ Print Layout

View/Reading Layout

Trong tab View/ nhóm Document Views/ Full Screen Reading

View/Outline

Trong tab View/ nhóm Document Views/ Outline

View/Task Pane

Không có

View/ Header and Footer

Trong tab Insert/ nhóm Header & Footer/ Chọn Header( hoặc Footer)

View/Zoom

Trong tab View/ nhóm Zoom/ chọn Zoom

Lưu ý:

Trong Word 2003 để mở những thanh công cụ , ta chọn menu: View/Toolbars/chọn thanh công cụ cần mở

dụ:View/Toolbars/Standard

 

Trong Word 2007 những thanh công cụ như:

Standard, Fomatting, AutoText,Control Toolbox, Database,Drawing, E- mail, Forms,Frames, Mail Merge,Outlining, Picture,Reviewing, Table and Border,Task Pane, Visual Basic, Web, WebTools, Word Count, WordArt…Tất cả đều bị loại ra sản phẩm( không có)

4.                                        Insert/

 

Word 2003

Word 2007

Insert/Break

Trong tab Page Layout, nhóm Page Stup/ Breaks

Insert/Symbol

Trong tab Insert/ nhóm Symbols / chọn Symbol/ More Symbols…

Insert/Reference/ Index and Tables

Trong tab References/chọn nhóm Table of Contents/

Chọn Table of Contents/ Insert Table of Contents…

Insert/Picture/Clip Art

Trong tab Insert/ nhóm Illustrations/ chọn Clip Art

Insert/Picture/From File

Trong tab Insert/ nhóm Illustrations/ chọn Picture

Insert/Picture/WordArt

Trong tab Insert/ nhóm Text/ chọn WordArt

Insert/TextBox

Trong tab Insert/ nhóm Text/ chọn TextBox

Insert/Object

Trong tab Insert/ nhóm Text/ chọn Object

5.                                        Format/

 

Word 2003

Word 2007

Format/ Font

Trong tab Home/ nhóm Font/ bấm vào Dialog Box

Format/ Paragraph

Trong tab Home/ nhóm Paragraph/ bấm vào Dialog Box

Hoặc: Trong tab Page Layout/ nhóm Paragraph/ Bấm vào Dialog Box

Format/ Bullets and Numbering

Trong tab Home/ nhóm Paragraph/ chọn Bullets

hoặc Numbering hoặc Multilevel List

Format/ Borders and Shading

Trong tab Home/  nhóm Paragraph/ chọn Borders/ Borders and Shading

Format/ Columns

Trong tab Page Layout/ nhóm Page Setup/ Columns/ More Columns…

Format/ Tab

Trong tab Home/ nhóm Paragraph/ bấm vào Dialog Box/ bấm nút Tab…

Format/ Drop Cap

Trong tab Insert/ nhóm Text/ Drop Cap/ bấm vào Dialog Box

Format/ Change Case

Trong tab Home/ nhóm Font/ nút Change Case

6.                                        Tools/

 

Word 2003

Word 2007

Tool/ Spelling and Grammar

Trong tab Review/ nhóm Proofing/ Spelling & Grammar

Tool/ Word Count

Trong tab Review/ nhóm Proofing/ Word Count

Tool/ AutoCorrect Options

Office Button File /  Word Options

Tool/ Options

Office   Button          File/  Word Options

 

 

7.                                        Table/

 

Word 2003

Word 2007

Table/ Draw Table

Trong tab Insert/ nhóm Table/ Table/ Draw Table

Table/ Insert/ Table

Trong tab Insert/ nhóm Table/ Table/ Insert Table

Table/ Delete/ Table(Column,Row,Cells)

Trong tab Table Tools/ thẻ Layout/ Delete/ Delete Table(Column,Row,Cells)

Table/ Select/

Table (Column, Row, Cells)

Trong tab Table Tools/ thẻ Layout/ Select/ Select(Column, Row, Cells)

Table/ Merge Cells

Trong tab Table Tools/ thẻ Layout/ nhóm Merge/ Merge Cells

Table/ Split Cells

Trong tab Table Tools/ thẻ Layout/ nhóm Merge/ Split Cells

Table/Split Table

Trong tab Table Tools/ thẻ Layout/ nhóm Merge/ Split Table

Table/ Sort

Trong tab Home/ nhóm Paragraph/ Sort

Hoặc:

Trong tab Table Tools/ thẻ Layout/ nhóm Data/ Sort

Table/ Formula

Trong tab Table Tools/ thẻ Layout/ nhóm Data/ Formula

Table/ Properties

Trong tab Table Tools/ thẻ Layout/ nhóm Cell Size/ bấm vào Dialog Box

 

 

8.                                        Window/

 

Word 2003

Word 2007

Window/ New Window

Trong tab View, nhóm Window/ New Window

Window/ Split

Trong tab View/ nhóm Window/Split

 

Comments