Tài liệu kỹ năng môi trường

 Muốn download các tài liệu dưới đây bạn hãy click vào nút "View"

Common Development Terms.pdf
View


lapkehoach.ppt
View
 
Nghe thuat lanh dao.doc
View
 
Nguoi gioi ko phai la nguoi lam tat ca - 07 Chuong 4, by MJ.mp3
View
 
Nguoi gioi ko phai la nguoi lam tat ca - 09 Chuong 5, by MJ.mp3
View
  cd người giỏi không phải người làm tất cả

Nguoi gioi ko phai la nguoi lam tat ca - 00 Intro, by MJ.mp3
View
 
Nguoi gioi ko phai la nguoi lam tat ca - 01 Chuong 1, by MJ.mp3
View
 
Nguoi gioi ko phai la nguoi lam tat ca - 02 Chuong 2, by MJ.mp3
View
 
Nguoi gioi ko phai la nguoi lam tat ca - 03 Chuong 2, by MJ.mp3
View
 
Nguoi gioi ko phai la nguoi lam tat ca - 04 Chuong 3, by MJ.mp3
View
 
Nguoi gioi ko phai la nguoi lam tat ca - 05 Chuong 3, by MJ.mp3
View
 
Nguoi gioi ko phai la nguoi lam tat ca - 06 Chuong 4, by MJ.mp3
View
 
Nguoi gioi ko phai la nguoi lam tat ca - 08 Chuong 5, by MJ.mp3
View
 
Nguoi gioi ko phai la nguoi lam tat ca - 10 Chuong 6, by MJ.mp3
View
 
Nguoi gioi ko phai la nguoi lam tat ca - 11 Chuong 7, by MJ.mp3
View
  con người

01.kynangquanlythoigian.pdf
View
 
10 dieu lang phi nhat trong cs.pdf
View
 
Con-Cai-Chung-Ta-Deu-Gioi-Chuong-1.pdf
View
 
Đánh thức khả năng tiềm ẩn.ppt
View
 
Dong Tien Khon.pdf
View
 
don nhan cuoc doi.pdf
View
 
http://www.raecp.org/thu-vien-tai-lieu/skill/Nguyen_tac_thanh_cong.pdf?attredirects=0
View
 
Khoa hoc hoc cach suy nghi_lamviec_hoctap.pdf
View
 
Lợi ích của công tác tình nguyện
View
 
Nguyen_tac_thanh_cong.pdf
View
 
Quan ly ban than.pdf
View
 
Toi-Tai-Gioi-Ban-Cung-The-ebook.pdf
View
  giao tiếp

06.kynanggiaotiep.ppt
View
 
Ky nang giao tiep hoc tap va lang nghe (TAM VIET).pdf
View
 
Ky nang giao tiep.ppt
View
 
Một số câu hỏi phỏng vấn.doc
View
 
MỘT SỐ KĨ NĂNG GIAO TIẾP THÔNG THƯỜNG.doc
View
 
Nghe_thuat_noi_chuyen_hang_ngay_3.pdf
View
  quản trị dự án

07.kynangquanlytheoquatrinh.ppt
View
 
08.kynangquanlytheomuctieu.ppt
View
 
12.kynangraquyetdinh.ppt
View
 
13.kynangdanhgiacongviec.ppt
View
 
14.kynangdongviennhanvien.ppt
View
 
15.kynangdieuhanhcuochop.ppt
View
 
16.kynangquanlyxungdot.ppt
View
 
17.kynanggiaoviec-uyquyen.ppt
View
 
18.kynanglanhdaotheotinhhuong.ppt
View
 
21.kynangquantrichienluoc.ppt
View
  thuyết trình

19.kynangthuyetphuc.ppt
View
 
7 dieu an tuong trong thuyet trinh.pdf
View
 
A3BodyLanguage.pdf
View
 
Body Language.pdf
View
 
BodyLanguageQuiz.pdf
View
 
Kĩ năng chuẩn bị thuyết trình
View
 
ky-nang-thuyet-trinh-1219980915337349-9.pdf
View
 
KY NANG TRINH BAY.pdf
View
 
Phi ngon tu.ppt
View

 Các tài liệu trên được lấy từ nguồn:
<http://sites.google.com/a/raecp.org/biensoantailieu/thu-vien-tai-lieu/tai-lieu-ki-nang-1> Xem ngày 7/5/2010

 các tài liệu dưới đây lấy từ nguồn:
http://www.raecp.org/thu-vien-tai-lieu/skill

 
Bi quyet lanh dao cua Jack Welch.pdf
Xem Tải xuống
  318k v. 1 18:25 27-10-2009 Program Director
Bốn phẩm chất lãnh đạo để vượt khủng hoảng kinh tế.pdf
Xem Tải xuống
  281k v. 1 18:26 27-10-2009 Program Director
Lãnh đạo là làm gì.pdf
Xem Tải xuống
  240k v. 1 18:27 27-10-2009 Program Director
Lãnh đạo và quản lý.pdf
Xem Tải xuống
Gs Đỗ Quốc Sam  271k v. 1 18:25 27-10-2009 Program Director
Nghệ thuật lãnh đạo với lòng dũng cảm và từ bi.pdf
Xem Tải xuống
  280k v. 1 18:27 27-10-2009 Program Director
Sai lam cua nha lanh dao.pdf
Xem Tải xuống
  141k v. 1 18:28 27-10-2009 Program Director
 "Con người"
01.kynangquanlythoigian.pdf
Xem Tải xuống
  229k v. 2 17:38 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
10 dieu lang phi nhat trong cs.pdf
Xem Tải xuống
  76k v. 2 17:38 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Con-Cai-Chung-Ta-Deu-Gioi-Chuong-1.pdf
Xem Tải xuống
  3155k v. 2 14:17 14-05-2009 Thắng Phạm Văn
Dong Tien Khon.pdf
Xem Tải xuống
  131k v. 2 17:38 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
don nhan cuoc doi.pdf
Xem Tải xuống
  96k v. 2 17:49 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Đánh thức khả năng tiềm ẩn.ppt
Tải xuống
  2792k v. 2 17:50 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Khoa hoc hoc cach suy nghi_lamviec_hoctap.pdf
Xem Tải xuống
  717k v. 2 17:38 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Lợi ích của công tác tình nguyện
Xem
 

06:52 19-05-2009 Program Director
Nguyen_tac_thanh_cong.pdf
Xem Tải xuống
  365k v. 2 17:38 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Quan ly ban than.pdf
Xem Tải xuống
  153k v. 2 17:38 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Tao lap tinh cach con nguoi - DICK LYLES.pdf
Xem Tải xuống
Một câu chuyện nói về 4 tính cách tạo nên sự thành công  1589k v. 2 04:02 08-09-2009 Program Director
Toi-Tai-Gioi-Ban-Cung-The-ebook.pdf
Xem Tải xuống
  9099k v. 2 14:17 14-05-2009 Thắng Phạm Văn
 CD người giỏi không phải người làm tất cả
Nguoi gioi ko phai la nguoi lam tat ca - 00 Intro, by MJ.mp3
Tải xuống
  908k v. 2 17:57 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Nguoi gioi ko phai la nguoi lam tat ca - 01 Chuong 1, by MJ.mp3
Tải xuống
  2415k v. 2 17:57 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Nguoi gioi ko phai la nguoi lam tat ca - 02 Chuong 2, by MJ.mp3
Tải xuống
  2875k v. 2 17:57 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Nguoi gioi ko phai la nguoi lam tat ca - 03 Chuong 2, by MJ.mp3
Tải xuống
  1741k v. 2 17:57 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Nguoi gioi ko phai la nguoi lam tat ca - 04 Chuong 3, by MJ.mp3
Tải xuống
  1767k v. 2 17:57 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Nguoi gioi ko phai la nguoi lam tat ca - 05 Chuong 3, by MJ.mp3
Tải xuống
  704k v. 2 17:57 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Nguoi gioi ko phai la nguoi lam tat ca - 06 Chuong 4, by MJ.mp3
Tải xuống
  2143k v. 2 17:57 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Nguoi gioi ko phai la nguoi lam tat ca - 07 Chuong 4, by MJ.mp3
Tải xuống
  1421k v. 2 17:57 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Nguoi gioi ko phai la nguoi lam tat ca - 08 Chuong 5, by MJ.mp3
Tải xuống
  2714k v. 2 17:57 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Nguoi gioi ko phai la nguoi lam tat ca - 09 Chuong 5, by MJ.mp3
Tải xuống
  350k v. 2 17:57 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Nguoi gioi ko phai la nguoi lam tat ca - 10 Chuong 6, by MJ.mp3
Tải xuống
  1395k v. 2 17:57 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Nguoi gioi ko phai la nguoi lam tat ca - 11 Chuong 7, by MJ.mp3
Tải xuống
  1115k v. 2 17:57 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
 Dịch thuật
Common Development Terms.pdf
Xem Tải xuống
Đây là tài liệu về dịch thuật (Anh-Việt) của UNDP: các từ, cụm từ thường gặp trong công tác dịch thuật ở các tổ chức xã hội. Các bạn tham khảo để thống nhất cách dịch: tên các tổ chức, tên các chính sách, từ vựng về môi trường trong văn cảnh,...   1394k v. 3 06:52 19-05-2009 Program Director
 Ebook tham khảo
DanhThucConNguoiPhiThuongTrongBan.prc
Tải xuống
  304k v. 2 17:58 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
mobireadersetup.msi
Tải xuống
phần mềm đọc ebook  3648k v. 2 17:58 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Nghe thuat lanh dao.prc
Tải xuống
  644k v. 2 17:58 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
 Kỹ năng "Giao Tiếp"
06.kynanggiaotiep.ppt
Tải xuống
  713k v. 2 17:42 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Ky nang giao tiep hoc tap va lang nghe (TAM VIET).pdf
Xem Tải xuống
  2142k v. 2 17:39 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Ky nang giao tiep.ppt
Tải xuống
  4000k v. 2 17:53 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Một số câu hỏi phỏng vấn.doc
Tải xuống
Một số câu hỏi thường được sử dụng trong các cuộc phỏng vấn  30k v. 2 14:40 14-05-2009 Thắng Phạm Văn
MỘT SỐ KĨ NĂNG GIAO TIẾP THÔNG THƯỜNG.doc
Tải xuống
Những kinh nghiệm giao tiếp hàng ngày ...  83k v. 2 14:31 14-05-2009 Thắng Phạm Văn
Nghe_thuat_noi_chuyen_hang_ngay_3.pdf
Xem Tải xuống
  339k v. 2 17:39 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
 Kỹ năng "Thuyết trình"
19.kynangthuyetphuc.ppt
Tải xuống
  337k v. 2 17:42 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
7 dieu an tuong trong thuyet trinh.pdf
Xem Tải xuống
  44k v. 2 17:39 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
A3BodyLanguage.pdf
Xem Tải xuống
  919k v. 2 17:34 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Body Language.pdf
Xem Tải xuống
  2780k v. 3 14:17 14-05-2009 Thắng Phạm Văn
BodyLanguageQuiz.pdf
Xem Tải xuống
  291k v. 2 17:34 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Kĩ năng chuẩn bị thuyết trình
Xem
 

14:17 14-05-2009 Thắng Phạm Văn
ky-nang-thuyet-trinh-1219980915337349-9.pdf
Xem Tải xuống
Kỹ năng thuyết trình  665k v. 2 10:37 15-07-2009 Bùi Kiều Diệu Linh
KY NANG TRINH BAY.pdf
Xem Tải xuống
  299k v. 2 17:39 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Phi ngon tu.ppt
Tải xuống
  779k v. 2 17:50 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
 Lãnh đạo
07.kynangquanlytheoquatrinh.ppt
Tải xuống
  842k v. 3 17:45 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
08.kynangquanlytheomuctieu.ppt
Tải xuống
  294k v. 3 17:45 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
12.kynangraquyetdinh.ppt
Tải xuống
  865k v. 3 17:45 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
13.kynangdanhgiacongviec.ppt
Tải xuống
  406k v. 3 17:45 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
14.kynangdongviennhanvien.ppt
Tải xuống
  267k v. 3 17:45 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
15.kynangdieuhanhcuochop.ppt
Tải xuống
  1280k v. 3 17:45 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
16.kynangquanlyxungdot.ppt
Tải xuống
  378k v. 3 17:45 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
17.kynanggiaoviec-uyquyen.ppt
Tải xuống
  605k v. 3 17:45 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
18.kynanglanhdaotheotinhhuong.ppt
Tải xuống
  325k v. 3 17:45 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
21.kynangquantrichienluoc.ppt
Tải xuống
  493k v. 3 17:45 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
6 tác phong lãnh đạo mẫu.pdf
Xem Tải xuống
Nghiên cứu của Công ty tư vấn Hay/McBer (Mỹ) trên 3.871 doanh nhân khắp thế giới đã định lượng được 6 tác phong lãnh đạo mẫu của lãnh đạo doanh nghiệp.  64k v. 2 18:23 27-10-2009 Program Director
Đi tìm bí ẩn của “Nhà lãnh đạo”.pdf
Xem Tải xuống
Bạn mong muốn trở thành một nhà lãnh đạo giỏi? Ngoài việc được đào tạo một cách chính quy, điều quan trọng là trong mỗi con người phải tiềm ẩn tố chất lãnh đạo, niềm đam mê công việc và giám chấp nhận phiêu lưu mạo hiểm. Theo thuyết lãnh đạo hiện đại, để góp phần cấu thành nên sự lãnh đạo còn có sự góp phần của 2 yếu tố đó là người lãnh đạo (the person) và công việc lãnh đạo (the job of leadership).  77k v. 2 18:23 27-10-2009 Program Director
Ky nang lanh dao nhom (slide).pdf
Xem Tải xuống
  406k v. 2 18:23 27-10-2009 Program Director
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG.pdf
Xem Tải xuống
  279k v. 2 18:23 27-10-2009 Program Director
lapkehoach.ppt
Tải xuống
  1008k v. 3 17:45 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Nghe thuat lanh dao.doc
Tải xuống
  920k v. 2 17:44 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Sự lãnh đạo và Trách nhiệm Tạo ra hệ giá trị đánh giá kết quả.pdf
Xem Tải xuống
Tham luận cơ sở Hội nghị Bàn tròn Quốc tế lần thứ ba về Quản lý vì Kết quả Phát triển Hà Nội, Việt Nam Ngày 5-8 tháng 2 năm 2007  224k v. 2 18:16 27-10-2009 Program Director
VAI TRÒ NGƯỜI LÃNH ĐẠO.pdf
Xem Tải xuống
VAI TRÒ NGƯỜI LÃNH ĐẠO ĐỨC TÍNH – NGHỆ THUẬT Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường Huấn Luyện Viên Cao Cấp  238k v. 2 18:23 27-10-2009 Program Director
 Quản trị dự án
09.kynangquanlyhoso.ppt
Tải xuống
  748k v. 2 17:42 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
25 BÍ QUYẾT QUẢN LÝ DỰ ÁN.doc
Tải xuống
  47k v. 2 18:13 27-10-2009 Program Director
BÁO CÁO KHÓA HỌC.pdf
Xem Tải xuống
Mẫu viết báo cáo cho 1 khóa tập huấn  299k v. 2 18:13 27-10-2009 Program Director
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN.pdf
Xem Tải xuống
Khảo nghiệm, đánh giá và áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribeae và Thông lai có giá trị kinh tế cao tại Việt Nam  304k v. 2 18:13 27-10-2009 Program Director
building_NGOs_VN.pdf
Xem Tải xuống
Tài liệu hướng dẫn cho các cán bộ quản lý trong một tổ chức NGO  2428k v. 2 14:10 14-05-2009 Thắng Phạm Văn
Chia_se_Viet_de_xuat_du_an_khon_kheo_-_LiveLearn.pdf
Xem Tải xuống
  413k v. 2 22:46 29-06-2009 Program Director
Guidelines.rtf
Tải xuống
Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ dự án của đại sứ quán Phần Lan  816k v. 2 06:51 19-05-2009 Program Director
Guildlines for preparing the project document(Finland Embassy).rtf
Tải xuống
  816k v. 2 20:24 17-07-2009 Program Director
kỹ năng xây dựng và quản lý dự án.pdf
Tải xuống
Biên soạn: ThS Nguyễn Ngọc Lâm. ĐHMBC TP.HCM Tái bản lần 2 - 2006  1411k v. 2 17:45 27-10-2009 Program Director
Mau_DA.pdf
Xem Tải xuống
Mẫu viết đề xuất dự án  213k v. 3 12:15 19-05-2009 Program Director
maxreading_ebook_31.doc
Tải xuống
Quản lý dự án lớn và nhỏ : Ebook tiếng việt về các nguyên tắc trong quản lý dự án  1002k v. 3 04:57 18-05-2009 Program Director
Project managament Fundamental.rar
Tải xuống
Tài liệu hoàn chỉnh về quản lý dự án, có bài tập. Tiếng anh  1546k v. 2 04:54 18-05-2009 Program Director
QUẢN LÝ DỰ ÁN.pdf
Xem Tải xuống
Biên soạn : THS. NGUYỄN HỮU QUỐC - Học viện bưu chính viễn thông  2527k v. 2 18:13 27-10-2009 Program Director
Social Forestry Project Management for Forestry Master .Vn.pdf
Xem Tải xuống
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN: PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP XÃ HỘI & QUẢN LÝ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN  2113k v. 2 18:13 27-10-2009 Program Director
thuat ngu quan ly du an ODA.pdf
Xem Tải xuống
Các thuật ngữ tiếng anh sử dụng trong quản lý dự án  593k v. 2 18:13 27-10-2009 Program Director
 System Thinking & Network Building
Final_UNDP Leadership DAY 2.ppt
Xem Tải xuống
  2051k v. 2 03:50 29-06-2009 Minh Phương Lã
peter_senge_-_the_fifth_discipline1.pdf
Xem Tải xuống
  3599k v. 2 03:53 29-06-2009 Minh Phương Lã
systemthinking.rar
Tải xuống
  2283k v. 2 03:55 29-06-2009 Minh Phương Lã
team and network slides.ppt
Xem Tải xuống
  420k v. 2 03:56 29-06-2009 Minh Phương Lã
The Fifth Discipline.ppt
Xem Tải xuống
  402k v. 2 04:06 29-06-2009 Minh Phương Lã
tro choi SD.doc
Tải xuống
  36k v. 2 04:07 29-06-2009 Minh Phương Lã
Tư duy hệ thống và cách đổi mới tư duy.pdf
Xem Tải xuống
  599k v. 4 07:10 19-07-2009 Đăng Phú Nguyễn
 Team-work
11.kynanglamviecnhom.ppt
Tải xuống
  267k v. 2 17:42 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Team building.doc
Tải xuống
  41k v. 2 14:25 14-05-2009 Thắng Phạm Văn
Team work.ppt
Tải xuống
  1044k v. 2 17:49 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
 Tư Duy
01 Khoi tao y tuong.ppt
Tải xuống
  547k v. 2 17:53 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
02 So do tu duy.ppt
Tải xuống
  1544k v. 2 17:53 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
03 Tu duy tong the.ppt
Tải xuống
  2794k v. 2 17:53 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
04 Quan tri tu duy.ppt
Tải xuống
  4783k v. 2 17:53 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
05 Da tri tue.ppt
Tải xuống
  7600k v. 2 17:53 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
06 Suc manh tri nho.ppt
Tải xuống
  1571k v. 2 17:53 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
07 Tu duy sang tao.ppt
Tải xuống
  1638k v. 3 17:53 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
dinh huong tap trung.pdf
Xem Tải xuống
  340k v. 2 17:35 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Họp theo tư duy 6 chiếc mũ
Xem
 

14:17 14-05-2009 Thắng Phạm Văn
SharpenMemory.pdf
Xem Tải xuống
  569k v. 2 14:17 14-05-2009 Thắng Phạm Văn
So_do_Tu_duy.pdf
Xem Tải xuống
  1002k v. 2 17:35 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Suc_manh_bo_nao.pdf
Xem Tải xuống
  2315k v. 2 17:35 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
TangCuongTriNho-C12.pdf
Xem Tải xuống
  477k v. 2 14:17 14-05-2009 Thắng Phạm Văn
Thay đổi.ppt
Tải xuống
  1353k v. 2 17:49 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
Tony Buzan-Use Your Head.pdf
Xem Tải xuống
  3332k v. 2 17:35 19-05-2009 Thắng Phạm Văn
 
Comments