Tài liệu FICAB II Bắc Trung Bộ

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP HƯỚNG DẪN LẦN THỨ HAI

Bộ tài liệu sử dụng cho phiên họp hướng dẫn lần hai (Tiếng Việt): Click vào đây để download !

Bộ tài liệu sử dụng cho phiên họp hướng dẫn lần thứ hai (Tiếng Anh): Click vào đây để download !

Quyển 2 (tập 123) (book 2): Hướng dẫn viết báo cáo: Click vào đây để download !


Quyển 4.1 (book 4.1): Báo cáo khả thi tỉnh Thái Nguyên: Click vào đây để download !

Quyết định 73, thông thư hướng dẫn (bản thảo), các quyết định khác: Click vào đây để download !

===================================================================

TÀI LIỆU PHIÊN TẬP HUẤN LẦN 2 (TRA2)

Tài liệu dự án FICAB II vùng Bắc Trung Bộ (tiếng Việt):   Click vào đây để download !

Tài liệu dự án FICAB II vùng Bắc Trung Bộ (tiếng Anh):   Click vào đây để download !

Tài liệu giới thiệu, POP và khung báo cáo F/S: Click vào đây để download !

Bài giảng và file excle mẫu bảng phân tích tài chính của AIF 2-3 và 3-3: Click vào đây để download!

Quyển 2 (tập 123) (book 2): Hướng dẫn viết báo cáo: Click vào đây để download !

Quyển 4.1 (book 4.1): Báo cáo khả thi tỉnh Thái Nguyên: Click vào đây để download !

Quyết định 73, thông thư hướng dẫn (bản thảo), các quyết định khác: Click vào đây để download !


===================================================================

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP HƯỚNG DẪN LẦN THỨ NHẤT (GM1)


Tài liệu dự án FICAB II vùng Bắc Trung Bộ (tiếng Việt):   Click vào đây để download !

Tài liệu dự án FICAB II vùng Bắc Trung Bộ (tiếng Anh):   Click vào đây để download !


Tài liệu giới thiệu, POP và khung báo cáo F/S: Click vào đây để download !

Bài giảng và file excle mẫu bảng phân tích tài chính của AIF 2-3 và 3-3: Click vào đây để download!

Quyển 2 (tập 123) (book 2): Hướng dẫn viết báo cáo: Click vào đây để download !

Quyển 4.1 (book 4.1): Báo cáo khả thi tỉnh Thái Nguyên: Click vào đây để download !


Quyết định 73, thông thư hướng dẫn (bản thảo), các quyết định khác: Click vào đây để download !
Comments