Tài liệu bằng tiếng Anh

Đây là trang sẽ cung cấp các tài liệu chuyên môn: thống kê, lâm nghiệp, gis, viễn thám, môi trường, nông nghiệp và kinh tế bằng tiếng Anh. Trang cũng sẽ được thiết kế bằng tiếng Anh.

Đây là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn lưu học sinh học tập bằng tiếng anh và các bạn sinh viên học các hệ đào tạo Tiên tiến ở các trường Đại học.

Muốn vào trang xin hãy click vào đây !


============================================================

This page will provide documents in different fields such as: statistics, forestry, GIS, remote sensing, environment, agriculture and economics in English. The page is also designed in English.

The page is useful material and reading resources for your students who study in English and students who learn advanced training programs at universities in Vietnam.

In order to access the page, please click here!

Comments