Hoạt động gần đây của trang web

17:24, 16 thg 9, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã chỉnh sửa Công việc Hưng Bùi
18:20, 6 thg 9, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã chỉnh sửa Công việc Hưng Bùi
18:06, 6 thg 9, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã chỉnh sửa Công việc Hưng Bùi
09:18, 23 thg 8, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã chỉnh sửa Bộ tài liệu phục vụ lớp tập huấn sử dụng QGIS cho quỹ DVMTR Điện Biên ... Chi tiết!
09:18, 23 thg 8, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã đính kèm Picture1.png vào Bộ tài liệu phục vụ lớp tập huấn sử dụng QGIS cho quỹ DVMTR Điện Biên ... Chi tiết!
09:17, 23 thg 8, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã chỉnh sửa Bộ tài liệu phục vụ lớp tập huấn sử dụng QGIS cho quỹ DVMTR Điện Biên ... Chi tiết!
08:59, 23 thg 8, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã chỉnh sửa Bộ tài liệu phục vụ lớp tập huấn sử dụng QGIS cho quỹ DVMTR Điện Biên ... Chi tiết!
08:58, 23 thg 8, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã tạo Bộ tài liệu phục vụ lớp tập huấn sử dụng QGIS cho quỹ DVMTR Điện Biên ... Chi tiết!
01:06, 8 thg 8, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã chỉnh sửa Giảng dậy xây dựng và quản lý bản đồ số bằng Mapinfo trực tuyến cho học viên các tỉnh ... Chi tiết !
01:04, 8 thg 8, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã chỉnh sửa Giảng dậy xây dựng và quản lý bản đồ số bằng Qgis trực tuyến cho học viên các tỉnh ... Chi tiết !
01:01, 8 thg 8, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã chỉnh sửa Tập huấn trong phòng phục vụ hợp đồng tư vấn truy tìm thể tích cây bị mất cho các loài cây ... Chi tiết!
00:52, 8 thg 8, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã đính kèm Picture1.png vào All documents for "Introductory Statistics" course, 63 advanced training curriculum ... Read more!
00:52, 8 thg 8, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã tạo All documents for "Introductory Statistics" course, 63 advanced training curriculum ... Read more!
16:19, 22 thg 7, 2020 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Tập huấn trong phòng phục vụ hợp đồng tư vấn truy tìm thể tích cây bị mất cho các loài cây ... Chi tiết!
16:17, 22 thg 7, 2020 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Giảng dậy xây dựng và quản lý bản đồ số bằng Qgis trực tuyến cho học viên các tỉnh ... Chi tiết !
16:14, 22 thg 7, 2020 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Giảng dậy xây dựng và quản lý bản đồ số bằng Mapinfo trực tuyến cho học viên các tỉnh ... Chi tiết !
16:08, 22 thg 7, 2020 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Giảng dậy xây dựng và quản lý bản đồ số bằng Mapinfo trực tuyến cho học viên các tỉnh ... Chi tiết !
03:16, 22 thg 7, 2020 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Tập huấn trong phòng phục vụ hợp đồng tư vấn truy tìm thể tích cây bị mất cho các loài cây ... Chi tiết!
03:14, 22 thg 7, 2020 Hung Bui Vlog đã tạo Tập huấn trong phòng phục vụ hợp đồng tư vấn truy tìm thể tích cây bị mất cho các loài cây ... Chi tiết!
03:04, 22 thg 7, 2020 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Các tools (công cụ) tiện tích cho Mapinfo: chuyển hệ tọa độ, trích lược bản đồ, nối các điểm, chuyển bản đồ từ microstation, autocard ... sang Mapinfo...
02:55, 22 thg 7, 2020 Hung Bui Vlog đã tạo Giảng dậy xây dựng và quản lý bản đồ số bằng Qgis trực tuyến cho học viên các tỉnh ... Chi tiết !
02:45, 22 thg 7, 2020 Hung Bui Vlog đã tạo Giảng dậy xây dựng và quản lý bản đồ số bằng Mapinfo trực tuyến cho học viên các tỉnh ... Chi tiết !
02:26, 22 thg 7, 2020 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Đăng ký học Mapinfo luôn và lịch học linh động theo học viên... Chi tiết!
06:52, 12 thg 5, 2020 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa All documents for "Statistical data analysis" course, International Master Program... Read more!
06:42, 12 thg 5, 2020 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa All documents for "Statistical data analysis" course, International Master Program... Read more!

cũ hơn | mới hơn