Số liệu diễn biến rừng hàng năm

Đây là số liệu diễn biến rừng hàng năm. Ban chọn năm, sau đó click vào nút tải về.
File là file excel. Nguồn tại liệu được giữ nguyên bản sau khi click vào năm để chọn.


  Năm 2008


  Năm 2007


  Năm 1999


  Năm 2006


  Năm 2005


  Năm 2004


  Năm 2003


  Năm 2002


Comments