Photoshop trực tuyến (online)

Đây là phần mềm trực tuyến, giống như Photoshop, giúp các bạn có thể chỉnh sửa, đồ họa ảnh trực tuyến và xuất kết quả ra dưới dạng một bức ảnh.
Comments