Phần mềm Viễn thám và GIS

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!
Đây là tài liệu được up trên trang lamnghiepvn.info

* Download phần mềm Arcgis 10.1 (link và bộ cài chuẩn, có cả video hướng dẫn cài đặt)
* Download phần mềm Mapinfo 15 (link chuẩn và bộ cài chuẩn)
* Download phần mềm Mapinfo 11.5 (link chuẩn và bộ cài chuẩn)
* Download phần mềm Aio runtimes 2. (link chuẩn và bộ cài chuẩn, đây là phần mềm hỗ trợ cài mapinfo trên win10. Tức là khi bạn cài mapinfo trên win 10 thì phải cài thêm aio runtimes)
* Download phần mềm Mapbasic 12.0 (link chuẩn và bộ cài chuẩn, đây là phần mềm dùng để lập trình, tạo các tools cho mapinfo)
* Download phần mềm Mapbasic 9.0 (link chuẩn và bộ cài chuẩn, đây là phần mềm dùng để lập trình, tạo các tools cho mapinfo)

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!
Đây là tài liệu được up trên trang lamnghiepvn.info
Comments