Lớp Mapinfo online miễn phí/ Free online Mapinfo course

Đây là trang tập hợp các bài học online miễn phí về sử dụng Mapinfo để xây dựng và quản lý bản đồ số trong quản lý tài nguyên rừng, quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên nói chung.
This is a site to store all videos of free online lessons on using Mapinfo to build and manage digital maps in forest resources management, environment and natural resources management in general.


Danh sách các bài học/ List of lessons
- Bài 1/ Lesson 1: Chuẩn bị tài liệu, bộ cài và cài đặt Mapinfo vào máy tính / Document preparation, setup file preraton and Mapinfo installation
- Bài 2/ Lesson 2: Đăng ký tọa độ cho ảnh bản đồ/ Georeferencing map images
- Bài 3/ Lesson 3: Coming soon.
Comments