Kinh tế tài nguyên và môi trường

Stt Ký hiệu Môn học Bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo
1 KC14 Kế toán tài chính 1  
2 KHM4 Khoa học về môi trường và TNTN  
3 KPP4 Kinh tế công cộng  
4 KL14 Kinh tế lượng 1  
5 KL24 Kinh tế lượng 2  
6 KTW4 Kinh tế môi trường  
7 KTA4 Kinh tế phát triển  
8 KTNR4 Kinh tế tài nguyên  
9 KV24 Kinh tế vi mô 2  
10 VM24 Kinh tế vĩ mô 2  
11 LKT4 Luật kinh tế  
12 NKL4 Nguyên lý kế toán  
13 NTK4 Nguyên lý thống kê  
14 PLL4 Pháp luật về lâm nghiệp và tài nguyên môi trường  
15 QT14 Quản trị kinh doanh 1  
16 QT24 Quản trị kinh doanh 2  
17 QHV4 Quy hoạch vùng lãnh thổ  
18 STM4 Sinh thái môi trường  
19 TAT4 Tài chính tiền tệ  
20 TKK4 Thống kê kinh tế  
21 TKT4 Toán kinh tế  
22 AN14 Anh văn 1  
23 DLC4 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN  
24 QP14 Giáo dục quốc phòng HP1  
25 QP24 Giáo dục Quốc phòng HP2  
26 QP34 Giáo dục Quốc phòng HP3  
27 QP44 Giáo dục Quốc phòng HP4  
28 GD14 Giáo dục thể chất 1  
29 GD24 Giáo dục thể chất 2  
30 GD34 Giáo dục thể chất 3  
31 GD44 Giáo dục thể chất 4  
32 GD54 Giáo dục thể chất 5  
33 KV14 Kinh tế vi mô 1  
34 VM14 Kinh tế vĩ mô 1  
35 LCK4 Lịch sử các học thuyết kinh tế  
36 NLC4 Những NLCB của CN Mác - Lênin  
37 PLD4 Pháp luật đại cương  
38 TDH4 Tin học đại cương  
39 TCC4 Toán cao cấp C  
40 TTM4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  
41 XST4 Xác suất thống kê  
42 AN24 Anh văn 2  
43 AN34 Anh văn 3  
44 QLN4 Quản lý Nhà nước về kinh tế  
45 ANC4 Anh chuyên ngành  
46 DLK4 Địa lý kinh tế  
47 A132 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ  
48 KTE4 Kinh tế đầu tư  
49 KN14 Kinh tế lâm nghiệp 1  
50 KTN4 Kinh tế nông nghiệp  
51 KTU4 Kinh tế thương mại dịch vụ  
52 CPL4 Phân tích chi phí lợi ích  
53 PHD4 Phân tích hoạt động kinh doanh  
54 QLD4 Quản lý dự án đầu tư  
55 QTN4 Quản trị nhân lực  
56 TLH4 Tâm lý học  
57 TTQ4 Thanh toán quốc tế  
58 THQ4 Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế  
59 XHH4 Xã hội học  
60 KTH4 Kế toán hành chính sự nghiệp  
61 KTM4 Kế toán trên máy vi tính  
62 TCK4 Thị trường chứng khoán  
63 KTZ4 Kế toán ngân sách  
64 KTQ4 Kinh tế quốc tế  
65 KNR4 Kinh tế tài nguyên  
66 KTO4 Kiểm toán  
Comments