Kinh tế nông nghiệp

Stt Ký hiệu Môn học Bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo
1 KC14 Kế toán tài chính 1  
2 KPP4 Kinh tế công cộng  
3 KTW4 Kinh tế môi trường  
4 KTN4 Kinh tế nông nghiệp  
5 KTA4 Kinh tế phát triển  
6 KV24 Kinh tế vi mô 2  
7 VM24 Kinh tế vĩ mô 2  
8 NKL4 Nguyên lý kế toán  
9 DPL4 Pháp luật đất đai  
10 NGKT4 Phương pháp nghiên cứu kinh tế  
11 QT14 Quản trị kinh doanh 1  
12 QT24 Quản trị kinh doanh 2  
13 PTCS4 Xây dựng và phân tích chính sách  
14 KTE4 Kinh tế đầu tư  
15 KTNR4 Kinh tế tài nguyên  
16 KTU4 Kinh tế thương mại dịch vụ  
17 CPL4 Phân tích chi phí lợi ích  
18 PHD4 Phân tích hoạt động kinh doanh  
19 TCK4 Thị trường chứng khoán  
20 KTQ4 Kinh tế quốc tế  
21 KV14 Kinh tế vi mô 1  
22 VM14 Kinh tế vĩ mô 1  
23 TKT4 Toán kinh tế  
24 KL14 Kinh tế lượng 1  
25 LCK4 Lịch sử các học thuyết kinh tế  
26 LKT4 Luật kinh tế  
27 NTK4 Nguyên lý thống kê  
28 NONG4 Nông nghiệp đại cương  
29 TAT4 Tài chính tiền tệ  
30 TKK4 Thống kê kinh tế  
31 ANC4 Anh chuyên ngành  
32 DLK4 Địa lý kinh tế  
33 KL24 Kinh tế lượng 2  
34 QHV4 Quy hoạch vùng lãnh thổ  
35 THQ4 Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế  
36 AN14 Anh văn 1  
37 DLC4 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN  
38 QP14 Giáo dục quốc phòng HP1  
39 QP24 Giáo dục Quốc phòng HP2  
40 QP34 Giáo dục Quốc phòng HP3  
41 QP44 Giáo dục Quốc phòng HP4  
42 GD14 Giáo dục thể chất 1  
43 GD24 Giáo dục thể chất 2  
44 GD34 Giáo dục thể chất 3  
45 GD44 Giáo dục thể chất 4  
46 GD54 Giáo dục thể chất 5  
47 NLC4 Những NLCB của CN Mác - Lênin  
48 PLD4 Pháp luật đại cương  
49 TDH4 Tin học đại cương  
50 TCC4 Toán cao cấp C  
51 TTM4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  
52 XST4 Xác suất thống kê  
53 AN24 Anh văn 2  
54 AN34 Anh văn 3  
55 QLN4 Quản lý Nhà nước về kinh tế  
56 TLH4 Tâm lý học  
57 XHH4 Xã hội học  
Comments