Kinh tế lâm nghiệp


Stt Ký hiệu Môn học Bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo
1 KC14 Kế toán tài chính 1  
2 KPP4 Kinh tế công cộng  
3 KN14 Kinh tế lâm nghiệp 1  
4 KN24 Kinh tế lâm nghiệp 2  
5 KL14 Kinh tế lượng 1  
6 KTW4 Kinh tế môi trường  
7 KTA4 Kinh tế phát triển  
8 KV24 Kinh tế vi mô 2  
9 VM24 Kinh tế vĩ mô 2  
10 KTLS4 Kỹ thuật lâm sinh  
11 LKT4 Luật kinh tế  
12 NKL4 Nguyên lý kế toán  
13 NTK4 Nguyên lý thống kê  
14 PLL4 Pháp luật về lâm nghiệp và tài nguyên môi trường  
15 QT14 Quản trị kinh doanh 1  
16 QT24 Quản trị kinh doanh 2  
17 TAT4 Tài chính tiền tệ  
18 TKK4 Thống kê kinh tế  
19 TKT4 Toán kinh tế  
20 AN14 Anh văn 1  
21 DLC4 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN  
22 QP14 Giáo dục quốc phòng HP1  
23 QP24 Giáo dục Quốc phòng HP2  
24 QP34 Giáo dục Quốc phòng HP3  
25 QP44 Giáo dục Quốc phòng HP4  
26 GD14 Giáo dục thể chất 1  
27 GD24 Giáo dục thể chất 2  
28 GD34 Giáo dục thể chất 3  
29 GD44 Giáo dục thể chất 4  
30 GD54 Giáo dục thể chất 5  
31 KV14 Kinh tế vi mô 1  
32 VM14 Kinh tế vĩ mô 1  
33 LCK4 Lịch sử các học thuyết kinh tế  
34 NLC4 Những NLCB của CN Mác - Lênin  
35 PLD4 Pháp luật đại cương  
36 TDH4 Tin học đại cương  
37 TCC4 Toán cao cấp C  
38 TTM4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  
39 XST4 Xác suất thống kê  
40 AN24 Anh văn 2  
41 AN34 Anh văn 3  
42 QLN4 Quản lý Nhà nước về kinh tế  
43 ANC4 Anh chuyên ngành  
44 DLK4 Địa lý kinh tế  
45 HCS4 Hệ quản trị CSDL  
46 KHM4 Khoa học về môi trường và TNTN  
47 KTE4 Kinh tế đầu tư  
48 KL24 Kinh tế lượng 2  
49 KTN4 Kinh tế nông nghiệp  
50 KTNR4 Kinh tế tài nguyên  
51 KTU4 Kinh tế thương mại dịch vụ  
52 CPL4 Phân tích chi phí lợi ích  
53 PHD4 Phân tích hoạt động kinh doanh  
54 QLD4 Quản lý dự án đầu tư  
55 QTN4 Quản trị nhân lực  
56 QHV4 Quy hoạch vùng lãnh thổ  
57 STM4 Sinh thái môi trường  
58 TLH4 Tâm lý học  
59 TTQ4 Thanh toán quốc tế  
60 THQ4 Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế  
61 XHH4 Xã hội học  
62 KTO4 Kiểm toán  
63 KTH4 Kế toán hành chính sự nghiệp  
64 KTM4 Kế toán trên máy vi tính  
65 TCK4 Thị trường chứng khoán  
66 KTZ4 Kế toán ngân sách  
67 KTQ4 Kinh tế quốc tế  
68 KNR4 Kinh tế tài nguyên  
69 LS14 Kỹ thuật lâm sinh 1  
Comments