Kinh tế (k56)

Stt Ký hiệu Môn học Bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo
1 KV14 Kinh tế vi mô 1  
2 VM14 Kinh tế vĩ mô 1  
3 TKT4 Toán kinh tế  
4 KL14 Kinh tế lượng 1  
5 LCK4 Lịch sử các học thuyết kinh tế  
6 LKT4 Luật kinh tế  
7 NTK4 Nguyên lý thống kê  
8 TAT4 Tài chính tiền tệ  
9 TKK4 Thống kê kinh tế  
10 ANC4 Anh chuyên ngành  
11 DLK4 Địa lý kinh tế  
12 A132 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ  
13 QHV4 Quy hoạch vùng lãnh thổ  
14 THQ4 Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế  
15 AN14 Anh văn 1  
16 DLC4 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN  
17 QP14 Giáo dục quốc phòng HP1  
18 QP24 Giáo dục Quốc phòng HP2  
19 QP34 Giáo dục Quốc phòng HP3  
20 QP44 Giáo dục Quốc phòng HP4  
21 GD14 Giáo dục thể chất 1  
22 GD24 Giáo dục thể chất 2  
23 GD34 Giáo dục thể chất 3  
24 GD44 Giáo dục thể chất 4  
25 GD54 Giáo dục thể chất 5  
26 NLC4 Những NLCB của CN Mác - Lênin  
27 PLD4 Pháp luật đại cương  
28 TDH4 Tin học đại cương  
29 TCC4 Toán cao cấp C  
30 TTM4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  
31 XST4 Xác suất thống kê  
32 AN24 Anh văn 2  
33 AN34 Anh văn 3  
34 QLN4 Quản lý Nhà nước về kinh tế  
35 TLH4 Tâm lý học  
36 XHH4 Xã hội học  
37 KC14 Kế toán tài chính 1  
38 KPP4 Kinh tế công cộng  
39 KTE4 Kinh tế đầu tư  
40 KTW4 Kinh tế môi trường  
41 KTA4 Kinh tế phát triển  
42 KV24 Kinh tế vi mô 2  
43 VM24 Kinh tế vĩ mô 2  
44 NKL4 Nguyên lý kế toán  
45 NGKT4 Phương pháp nghiên cứu kinh tế  
46 QT14 Quản trị kinh doanh 1  
47 QT24 Quản trị kinh doanh 2  
48 DGT4 Đánh giá tác động MT  
49 KHM4 Khoa học về môi trường và TNTN  
50 KTNR4 Kinh tế tài nguyên  
51 PTCS4 Xây dựng và phân tích chính sách  
    
Comments