Khuyến nông

Stt Ký hiệu Môn học Bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo
1 CANU4 Chăn nuôi đại cương  
2 CSPN4 Chính sách phát triển nông thôn  
3 DGNT4 Đánh giá nông thôn  
4 LVUO4 Làm vườn đại cương  
5 PHAT4 Phát triển cộng đồng  
6 TN14 Thổ nhưỡng 1  
7 TN24 Thổ nhưỡng 2  
8 THKE4 Thống kê kinh tế-xã hội  
9 TRD4 Trắc địa  
10 TTDC4 Trồng trọt đại cương  
11 AN14 Anh văn 1  
12 DLC4 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN  
13 QP14 Giáo dục quốc phòng HP1  
14 QP24 Giáo dục Quốc phòng HP2  
15 QP34 Giáo dục Quốc phòng HP3  
16 QP44 Giáo dục Quốc phòng HP4  
17 GD14 Giáo dục thể chất 1  
18 GD24 Giáo dục thể chất 2  
19 GD34 Giáo dục thể chất 3  
20 GD44 Giáo dục thể chất 4  
21 GD54 Giáo dục thể chất 5  
22 HDC4 Hoá học đại cương  
23 HPT4 Hoá học phân tích 1  
24 KTV4 Khí tượng thuỷ văn  
25 NLC4 Những NLCB của CN Mác - Lênin  
26 SHOC4 Sinh học  
27 SLT4 Sinh lý thực vật  
28 STHNL4 Sinh thái học NLN  
29 TDH4 Tin học đại cương  
30 TCB4 Toán cao cấp B  
31 TTM4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  
32 VDC4 Vật lý đại cương  
33 XHN4 Xã hội học nông thôn  
34 XST4 Xác suất thống kê  
35 AN24 Anh văn 2  
36 AN34 Anh văn 3  
37 PPC4 Phương pháp tiếp cận Khoa học  
38 BAOV4 Bảo vệ thực vật  
39 GSDG4 Giám sát và đánh giá các hoạt động KNL  
40 GCNL4 Giống cây trồng NLN  
41 HTN4 Hệ thống nông nghiệp  
42 KTN4 Kinh tế nông nghiệp  
43 KNAT4 Kỹ năng truyền thông trong khuyến nông  
44 KHK14 Lập kế hoạch khuyến nông  
45 NL14 Nông lâm kết hợp 1  
46 NLK24 Nông lâm kết hợp 2  
47 PPD4 Phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn  
48 DAOL4 Phương pháp đào tạo cho người lớn tuổi  
49 PPKN4 Phương pháp khuyến nông  
50 QLDA4 Quản lý dự án phát triển  
51 QULN4 Quản lý nông trại  
52 QHN Quy hoạch nông lâm nghiệp  
53 TOKN4 Tổ chức công tác khuyến nông  
54 TRON4 Trồng rừng  
55 CANQ4 Cây ăn quả, cây công nghiệp  
56 CALU4 Cây lương thực  
57 CHDE4 Chuyên đề phát triển sinh kế nông thôn  
58 TROT4 Chuyên đề trồng trọt  
59 SINK4 Chuyên đề về phát triển sinh kế  
60 DCN4 Đồng cỏ và nguồn thức ăn chăn nuôi  
61 KTB4 Kiến thức bản địa trong nông lâm nghiệp  
62 KNG4 Kỹ năng giao tiếp và thúc đẩy  
63 BTDN4 Kỹ thuật bảo tồn đất và nước  
64 KGTL4 Kỹ thuật gây trồng một số loài cây LSNG  
65 AN109 Kỹ thuật sản xuất rau an toàn  
66 THON14 Lập kế hoạch phát triển thôn xã, bản  
67 NLK4 Năng lượng sinh khối  
68 NNHC4 Nông nghiệp hữu cơ  
69 PTT4 Phân tích thị trường nông lâm sản  
70 MOHI4 Xây dựng mô hình trình diễn trong khuyến nông  
71 PHAS4 Phát triển sinh kế  
72 BCH4 Bệnh cây học  
73 CTĐ4 Cải tạo đất  
74 CND4 Chăn nuôi chuyên đề  
75 CTY4 Chăn nuôi-thú y và thuỷ sản  
76 CSK4 Cơ sở khoa học môi trường  
77 CTS4 Côn trùng học  
78 THN4 Công nghệ sau thu hoạch nông lâm sản  
79 DGN4 Đánh giá nông thôn  
80 DT14 Di truyền học 1 (Đại cương)  
81 GNL4 Giống cây trồng nông lâm nghiệp  
82 HTP4 Hình thái và phân loại thực vật  
83 HSH4 Hoá sinh học  
84 KGT4 Kỹ thuật gây trồng một số loài lâm sản ngoài gỗ  
85 LS14 Kỹ thuật lâm sinh 1  
86 A107 Kỹ thuật làm vườn  
87 NNB4 Nông nghiệp bền vững trên đất dốc  
88 NNH4 Nông nghiệp hữu cơ  
89 PLD4 Pháp luật đại cương  
90 PTC4 Phát triển cộng đồng  
91 PPN4 Phương pháp đào tạo cho người lớn  
92 PPK4 Phương pháp khuyến nông  
93 PPT4 Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng  
94 QCT4 Quản lý chương trình, dự án khuyến nông  
95 QDA4 Quản lý dự án lâm nghiệp  
96 STH4 Sinh thái học NLN  
97 TCA4 Tổ chức công tác khuyến nông  
98 TTH4 Trồng trọt  
99 XHH4 Xã hội học  
100 QLT4 Quản lý trang trại  
Comments