Khoa học môi trường

Stt Ký hiệu Môn học Bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo
1 CNM4 Công nghệ môi trường  
2 DDS4 Đa dạng sinh học  
3 DDBD4 Đo đạc và bản đồ  
4 HMT4 Hoá học môi trường  
5 KV10 Khí tượng thuỷ văn môi trường  
6 KHC4 Khoa học môi trường đại cương  
7 KTW4 Kinh tế môi trường  
8 LMT4 Luật và chính sách môi trường  
9 PTM4 Phân tích môi trường  
10 STM4 Sinh thái môi trường  
11 TNS4 Tài nguyên sinh vật  
12 TNM4 Thổ nhưỡng và môi trường đất  
13 TUM4 Toán ứng dụng trong môi trường  
14 VST4 Vi sinh vật môi trường  
15 VTG4 Viễn thám và GIS  
16 DST4 Du lịch sinh thái  
17 LRR4 Quản lý lửa rừng  
18 QTR4 Quản lý tài nguyên nước  
19 TMT4 Thống kê môi trường  
20 ANHM4 Anh văn chuyên ngành môi trường  
21 VSM4 Chỉ thị VSV và môi trường  
22 PTK4 Phân tích không gian quản lý môi trường  
23 AN14 Anh văn 1  
24 DTT4 Đại số tuyến tính và hình học giải tích  
25 DLC4 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN  
26 QP14 Giáo dục quốc phòng HP1  
27 QP24 Giáo dục Quốc phòng HP2  
28 QP34 Giáo dục Quốc phòng HP3  
29 QP44 Giáo dục Quốc phòng HP4  
30 GD14 Giáo dục thể chất 1  
31 GD24 Giáo dục thể chất 2  
32 GD34 Giáo dục thể chất 3  
33 GD44 Giáo dục thể chất 4  
34 GD54 Giáo dục thể chất 5  
35 HDC4 Hoá học đại cương  
36 HPT4 Hoá học phân tích 1  
37 NLC4 Những NLCB của CN Mác - Lênin  
38 SHOC4 Sinh học  
39 TDH4 Tin học đại cương  
40 TTM4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  
41 VDC4 Vật lý đại cương  
42 XST4 Xác suất thống kê  
43 AN24 Anh văn 2  
44 AN34 Anh văn 3  
45 HHV4 Hoạ hình-vẽ kỹ thuật  
46 PLD4 Pháp luật đại cương  
47 TLH4 Tâm lý học  
48 XHH4 Xã hội học  
49 CQN4 Công nghệ quản lý môi trường  
50 DGTD4 Đánh giá môi trường  
51 DHSK4 Độc học và sức khỏe môi trường  
52 TRUT4 Giáo dục và truyền thông môi trường  
53 KSTB4 Kiểm soát tai biến và rủi ro môi trường  
54 KTS4 Kỹ thuật sinh học quản lý môi trường  
55 KTXT4 Kỹ thuật xử lý chất thải  
56 QLE4 Quản lý môi trường  
57 QUAT4 Quan trắc và kiểm định môi trường  
58 QHM4 Quy hoạch môi trường  
59 KSO4 Kiểm soát ô nhiễm  
60 QLM4 Quản lý môi trường đô thị  
61 TCH4 Tiếp cận hệ thống trong quản lý môi trường  
62 MHHM4 Mô hình hóa môi trường  
63 CSK4 Cơ sở khoa học môi trường  
64 A100 Dân tộc học  
65 DGT4 Đánh giá tác động MT  
66 DLH4 Địa lý sinh học  
67 DBD4 Đo đạc và bản đồ  
68 DSM4 Độc học và sức khỏe môi trường  
69 DV14 Động vật rừng 1  
70 GSD4 Giám sát đa dạng sinh học  
71 GSK4 Giám sát và kiểm định môi trường  
72 GSQ4 Giám sát và quản lý chất lượng nước  
73 GDM4 Giáo dục và truyền thông môi trường  
74 A118 Hóa học phân tích 2  
75 KTV4 Khí tượng thuỷ văn  
76 TBM4 Kiểm soát tai biến và rủi ro môi trường  
77 KTX4 Kỹ thuật xử lý chất thải  
78 LSN4 Lâm sản ngoài gỗ  
79 NLM4 Nông lâm nghiệp và môi trường  
80 PPP4 Phương pháp phân tích lý hoá  
81 LR14 Quản lý lửa rừng 1  
82 QLR4 Quản lý tài nguyên nước  
83 SLT4 Sinh lý thực vật  
84 SXH4 Sinh vật xâm hại  
85 TVM4 Thuỷ văn môi trường  
86 VTQ4 ứng dụng viễn thám trong quản lý MT  
87 PPC4 Phương pháp tiếp cận Khoa học  
Comments