Kho tài liệu môi trường


Kho tài liệu môi trường

Dưới đây là các giáo trình điện tử của kho tài liệu môi trường. Xin click vào link tiêu đề để download.

TAI LIEU CHAT THAI RAN SINH HOAT  

1. GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT  

 Mục lục

Chương 1: Tổng quan về hệ thống kỹ thuật quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Chương 2: Nguồn phát sinh, thành phần, tính chất chất thải rắn sinh hoạt

Chương 3: Tốc độ phát sinh và thu gom chất thải rắn sinh hoạt

Chương 4: Phân loại, lưu trữ và xử lý sở bộ chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Chương 5: Thu gom chất thải rắn sinh hoạt

Chương 6: Trung chuyển và vận chuyển

Chương 7: Kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Chương 8: Tái sinh và tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt

Chương 9: Bãi chôn lấp

 
SO TAY KY THUAT XU LY NUOC NGAM  
2. SỔ TAY KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC NGẦM    
TAI LIEU HOA MOI TRUONG  

3. GIÁO TRÌNH HOÁ MÔI TRƯỜNG   

 Mục lục

Chương 1: Độ PH

Chương 2: Độ Acid

Chương 3: Độ kiềm

Chương 4: Oxi hoà tan DO

Chương 5: Nhu cầu Oxi sinh hoá BOD

Chương 6: Nhu cầu Oxi hoá học COD

Chương 7: Sắt và Mangan

Chương 8: Sulfate

Chương 9: Phosphorus & Phosphate

 
TAI LIEU QUAN LY CHAT THAI NGUY HAI  

4. GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

 Mục lục

Chương 1:Mở đầu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết liên quan trong quản lý chất thải nguy hại

Chương 3: Định nghĩa, nguồn gốc và phân loại chất thải nguy hại

Chương 4: Thu gom lưu trữ và vận chuyển chất thải nguy hại

Chương 5: Sự lan truyền tích luỹ trong môi trường và các khái niệm cơ bản về độc chất học

Chương 6: Giảm thiểu ô nhiễm

Chương 7: Đánh giá nguy cơ, lựa chọn vị trí và loại nhà máy xử lý

Chương 8: Các phương pháp xử lý chất thải nguy hại.

 
TAI LIEU CO SO CONG NGHE MOI TRUONG  
5. GIÁO TRÌNH CƠ SỞ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG  

Mục lục

Chương 1: Giới thiệu chung

Chương 2: Cơ sở các quá trình lý học

Chương 3: Cơ sở các quá trình xử lý hoá học

Chương 4: Cơ sở các quá trình xử lý hoá lý

Chương 5: Cơ sở các quá trình xử lý sinh học

 
TAI LIEU MANG LUOI THOAT NUOC  
6. GIÁO TRÌNH MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC

Giới thiệu chung

Chương 1: Những khái niệm cơ bản

Chương 2: Những vấn đề cơ bản về thiết kết hệ thống thoát nước

Chương 3: Thiết kế mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất

Chương 4: Vật liệu đường ống dùng cho mạng lưới thoát nước

Chương 5: Những công trình trên mạng lưới thoát nước

Chương 6: Xây dựng mạng lưới thoát nước

Chương 7: Trạm bơm nước thải

Chương 8: Quản lý mạng lưới thoát nước

Chương 9: Mạng lưới thoát nước mưa

 
TAI LIEU XU LY NUOC THAI  
7. GIÁO TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI  

Giới thiệu chung

Chương 1: Cơ sở lý thuyết các quá trình xử lý nước thải

Chương 2: Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải


Những tài liệu trên được lấy từ nguồn:
<http://www.gree-vn.com/tailieu.htmf> Xem ngày 9/5/2010Muốn download các tài liệu dưới đây bạn click vào nút "Download"


Uploaded 08/23/2009
 | 
494 KB
Uploaded 08/23/2009
 | 
1.15 MB

Uploaded 08/23/2009
 | 
285.5 KB
Uploaded 08/23/2009
 | 
742.5 KB
Uploaded 08/23/2009
 | 
183 KB
Uploaded 08/23/2009
 | 
4.37 MB
Uploaded 08/23/2009
 | 
589.5 KB
Uploaded 08/23/2009
 | 
368 KB
Uploaded 08/23/2009
 | 
84.5 KB
Uploaded 08/23/2009
 | 
371.5 KB
Uploaded 08/23/2009
 | 
426.5 KB
Uploaded 08/23/2009
 | 
343 KB

Các tài liệu trên lấy từ nguồn:
<http://www.mediafire.com/?sharekey=b230c1e3c4054e5695af63b7d44918aa92cfd2578faf23a6> Xem ngày 7/5/2010


Comments