Kế toán

Stt Ký hiệu Môn học Bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo
1 KV14 Kinh tế vi mô 1  
2 VM14 Kinh tế vĩ mô 1  
3 LKT4 Luật kinh tế  
4 NKL4 Nguyên lý kế toán  
5 NTK4 Nguyên lý thống kê  
6 TAT4 Tài chính tiền tệ  
7 TKT4 Toán kinh tế  
8 MCB4 Marketing căn bản  
9 QHT4 Quản trị học  
10 DLK4 Địa lý kinh tế  
11 LCK4 Lịch sử các học thuyết kinh tế  
12 AN14 Anh văn 1  
13 DLC4 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN  
14 QP14 Giáo dục quốc phòng HP1  
15 QP24 Giáo dục Quốc phòng HP2  
16 QP34 Giáo dục Quốc phòng HP3  
17 QP44 Giáo dục Quốc phòng HP4  
18 GD14 Giáo dục thể chất 1  
19 GD24 Giáo dục thể chất 2  
20 GD34 Giáo dục thể chất 3  
21 GD44 Giáo dục thể chất 4  
22 GD54 Giáo dục thể chất 5  
23 NLC4 Những NLCB của CN Mác - Lênin  
24 PLD4 Pháp luật đại cương  
25 TDH4 Tin học đại cương  
26 TCC4 Toán cao cấp C  
27 TTM4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  
28 XST4 Xác suất thống kê  
29 AN24 Anh văn 2  
30 AN34 Anh văn 3  
31 KTF4 Kế toán quản trị  
32 KC14 Kế toán tài chính 1  
33 KC24 Kế toán tài chính 2  
34 PHD4 Phân tích hoạt động kinh doanh  
35 QT14 Quản trị kinh doanh 1  
36 QT24 Quản trị kinh doanh 2  
37 QTC4 Tài chính doanh nghiệp  
38 TKD4 Thống kê doanh nghiệp  
39 KTO4 Kiểm toán  
40 KTH4 Kế toán hành chính sự nghiệp  
41 KTM4 Kế toán trên máy vi tính  
42 KTZ4 Kế toán ngân sách  
43 KN14 Kinh tế lâm nghiệp 1  
44 KTU4 Kinh tế thương mại dịch vụ  
45 KNG4 Kỹ năng giao tiếp và thúc đẩy  
46 PLL4 Pháp luật về lâm nghiệp và tài nguyên môi trường  
47 QLD4 Quản lý dự án đầu tư  
48 QTN4 Quản trị nhân lực  
49 QTH4 Quản trị kinh doanh thương mại  
50 KTQ4 Kinh tế quốc tế  

Comments