Trang chủ‎ > ‎

Văn bản, quy trình và bài viết Lâm nghiệp

VĂN BẢN PHÁP QUY

1. Luật

1.    Luật Bảo vệ và Phát triển Lâm nghiệp được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc Hội khoá XI, từ ngày 25 tháng 10 năm 2004 đến 03 tháng 12 năm 2004... Tải file PDF (Download).

2. Chiến lược

1.    Văn bản pháp luật mới: 1/7/2008, Bộ NN&PTNT đã ban hành quyết định số 78/2008-QĐ-BNN về Phê duyệt Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2020.

2.    Quyết định 18/2007/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020

3.    Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020

4.    Kế hoạch hành động triển khai chiến lược đến 2010

3. Thông báo

1.    Kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghi sơ kết thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và công tác bảo vệ rừng.

4. Văn bản pháp quy

1.    Chỉ thị 334/CT-TTg về tăng cường các biện pháp tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

2.    Chỉ thị số 3318/CT-BNN-KL ra ngày 06/11/2008 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và chống người thi hành công vụ.

3.    Chỉ thị Về quản lý việc chuyển mục đích sử dụng rừng, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành ngày 21/9/2006, Số 86/2006/CT-BNN - http://mardlaw.mard.gov.vn/Portals/0/Data/BoNNvaPTNT/2006/26C0086.htm

4.    Chỉ thị về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành ngày 27 tháng 09 năm 2006, Số 88/2006/CT-BNN - http://mardlaw.mard.gov.vn/Portals/0/Data/BoNNvaPTNT/2006/26C0088.htm

5.    Nghị định 01/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6.    Nghị định 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.

7.    Nghị định Số 48/2007/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc và xác định giá các loại rừng, ban hành ngày 28/3/2007

http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,638900&_dad=portal&_schema=PORTAL&docid=21738

8.    Nghị định Số 131/ 2006/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, ban hành ngày 9/11/2006 (File PDF)

9.    Nghị định hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ và Phát triển Rừng

10.  Nghị định Số 119 / 2006/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của kiểm lâm, ban hành ngày 16/10/2006 - http://www.kiemlam.org.vn/VBQPPL/VBQPPL.htm

11.  Nghị định 23 về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

12.  Nghị quyết về việc điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ của Dự án Trồng mới 5 triệu ha rừng trong giai đoạn 2006-2010 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ X, số 73/2006/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2006. (file ZIP)

13.  Quyết định số 74/2008/QĐ-BNN ra ngày 20/6/2008 ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

14.  Quyết định số 2370 QĐ/BNN-KL ra ngày 5/8/2008 phê duyệt Đề án về chương trình đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam giai đoạn 2008 – 2020.

15.  Quyết định số 103/2008/QĐ-BNN ra ngày 21/10/2008 về việc bãi bỏ Quyết định số 37/2005/QĐ-BNN ngày 04/7/2005 và Quyết định số 18/2007/QĐ-BNN ngày 01/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Trung ương dự án Thuỷ lợi và Ban Quản lý dự án Lâm nghiệp.

16.  Quyết định số 109/2008/QĐ-BNN ra ngày 11/11/2008 về việc ban hành Quy chế hưởng lợi áp dụng đối với dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên vay vốn của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC). 

17.  Quyết định số 112/2008/QĐ-BNN ra ngày 19/11/2008 về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng.

18.  Quyết định số 114/2008/QĐ-BNN ra ngày 28/11/2008 về thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

19.  Quyết định 128/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam.

20.  Quyết định 158/2008/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

21.  Quyết định số 2/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm” giai đoạn 2007 – 2010, ban hành ngày 2/1/2007

http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,638900&_dad=portal&_schema=PORTAL&docid=19515

22.  Quyết định về việc Ban hành Bản Hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn, Bộ NN&PTNT Ban hành ngày, 27/1/2007, số 106/ 2006/QĐ-BNN: http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,638900&_dad=portal&_schema=PORTAL&docid=18115

23.  Quyết định về việc Ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho cho các dự án/chương trình có sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), Bộ Tài Chính Ban hành ngày 2/11/2006, Số 61/2006/QĐ-BTC: http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,638900&_dad=portal&_schema=PORTAL&docid=17475

24.  Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chó nghiệp vụ bảo vệ rừng trong các đơn vị Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành ngày 21 tháng 9 năm 2006, Số 87/2006/QĐ-BNN - http://mardlaw.mard.gov.vn/Portals/0/Data/BoNNvaPTNT/2006/26Q0087.htm

25.  Quyết địmh Số 209/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, ban hành ngày 11/9/2006 - http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,638900&_dad=portal&_schema=PORTAL&docid=15875

26.  Quyết định về việc Ban hành Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020, Bộ NN&PTNT ban ngày 2/9/2006, Số 204/2006/QĐ-TTg (PDF File)

27.  Quyết định Số 193/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015, ban hành ngày 24/8/2006 - http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,638900&_dad=portal&_schema=PORTAL&docid=15452

28.  Quyết định về việc phê duyệt Đề án bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2006-2020 - Bộ NN&PTNT ban hành ngày 17/8/2006, Số 2366/QĐ/BNN-LN (http://www.ntfp.org.vn/data/documents/Chienluoc_LSNG.pdf)

29.  Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020 - Bộ NN&PTNT ban hành ngày 16/8/2006, Số 62/2006/QĐ-BNN (http://dof.mard.gov.vn/phapquy/doc/1391882006.doc)

30.  Quyết định 186/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng, ban hành ngày 14/8/2006 (Trang 1-10, trang 11-20, trang 21-31, toàn bộ)

31.  Quyết định 159/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành ngày 3/7/2006 (http://www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/QD159TTG.doc?id=15819)

32.  Quyết định 160/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, ban hành ngày 3/7/2006 (http://www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/QD160TTG.doc?id=15820)

33.  Quyết định 142/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ban hành ngày 19/6/2006 (http://www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/QD142TTG.doc?id=15805)

34.  Quyết định 138/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, ban hành ngày 16/6/2006 (http://www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/QD138TTG.doc?id=15801)

35.  Quyết định 822/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về việc chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Phước Bình thành Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận, ban hành ngày 8/6/2006 (http://www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/QD822TTG.doc?id=15791)

36.  Quyết định 813/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên, ban hành ngày 7/6/2006 (http://www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/QD813TTG.doc?id=15790)

37.  Quyết định 115/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, ban hành ngày 26/5/2006 (http://www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/QD115TTG.rtf?id=15773)

38.  Quyết định 99/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Chương trình thí điểm khoanh nuôi bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới, tỉnh Lai Châu, ban hành ngày 8/5/2006 (http://www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/QD99TTG.rtf?id=15741

39.  Quyết định 97/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, ban hành ngày 4/5/2006 (http://www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/QD97TTG.rtf?id=15739

40.  Quyết định 813/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây nguyên, ban hành ngày 6/7/2006 (sẽ cập nhật thông tin chi tiết sau)

41.  Quyết định về công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2005 - Bộ NN&PTNT ban hành ngày 6/7/2006, Số 1970 /QĐ/BNN-KL (QD-Công bố va file Excel)

42.  Quyết định về việc công bố Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp - Bộ NN&PTNT ban hành ngày 5/7/2006, Số: 54 /2006/QĐ-BNN (File PDF, QD 54)

43.  Quyết định 115/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, ban hành ngày 26/5/2006. (sẽ cập nhật thông tin chi tiết sau)

44.  Quyết định 99/2006/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thí điểm khoanh nuôi bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới tỉnh Lai Châu, ban hành ngày 8/5/2006 (sẽ cập nhật thông tin chi tiết sau)

45.  Quyết định 97/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum, ban hành ngày 4/5/2006 (sẽ cung cấp nội dung QĐ sau.(sẽ cập nhật thông tin chi tiết sau)

46.  Quyết định về ban hành Bản quy định về tiêu chí phân loại rừng đặc dụng - Bộ NN&PTNT ban hành ngày 12 tháng 10 năm 2005 - Số 62/2005/QĐ-BNN

47.  Quyết định về ban hành Bản quy định về tiêu chí phân loại rừng phòng hộ - Bộ NN&PTNT ban hàn ngày 12 tháng 10 năm 2005 - Số 61/2005/QĐ-BNN

48.  Quyết định ban hành quy chế quản lý giống cây Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT ban hành ngày 29/12/2005

49.  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ doanh nghiệp Lâm nghiệp Nhà nước, Ban Quản lý rừng đặc dụng, Ban Quản lý rừng phòng hộ sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây nguyên - Số 231/2005/QĐ-TTG ngày 22 tháng 9 năm 2005

50.  Quyết định của Bộ NN&PTNT về việc ban hành Quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác - Số 40/2005/QĐ-BNN, ngày 07 tháng 07 năm 2005

51.  Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng - Số 57/2005/NĐ-CP, ngày 27 tháng 4 năm 2005

52.  Quyết định của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về ban hành Danh mục các loại cây chủ yếu cho trồng rứng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp -Số 16/2005/QĐ-BNN, ngày 15/3/2005

53.  Quyết định của Bộ trưởng Bộ NN&PRTN về ban hành Quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên - Số 06/2005/QĐ-BNN, ngày 24 tháng 01 năm 2005

54.  Quyết định Ban hành định mực kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng - Số 38/2005/QD-BNN ban hành ngày 6/7/2005

55.  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 3/2005/QĐ-BNN - Quyết định Ban hành Quy định về khai thác gỗ để hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định số 134/2004/QĐ - TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ - Ngày ban hành:05/01/2005

56.  Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC ra ngày 23/6/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất.

57.  Thông tư số 89/2008/TT-BTC ra ngày 15/10/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán vốn ngân sách nhà nước cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

58.  Thông tư số 127 /2008/TT-BNN ngày 31/12/2008, hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp.

59.  Thông tư số 08 /2009/TT-BNN ngày 26/2/2009, hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.

60.  Thông tư số 10/2009/TT-BNN ngày 4/3/2009 bổ sung một số điểm của Thông tư số 127/2008/TT-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp.

61.  Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg ngày 9/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ trong công tác bảo vệ rừng.

62.  Thông tư số 13/2009/TT-BNN ngày 12/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số vấn đề quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng.

63.  Thông tư số 24/2009/TT-BNN ngày 5/5/2009 của Bộ NN&PTNT về Hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được quy hoạch sang rừng sản xuất và ngược lại từ rừng sản xuất được quy hoạch thành rừng phòng hộ, đặc dụng sau rà soát quy hoạch 3 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

64.  Thông tư số 25 /2009/TT-BNN ngày 5/5/2009 của Bộ NN&PTNT về hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng.

65.  Thông tư của Btrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 63/2004/TT-BNN ngày 11/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 139/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản - Số 28/2005/TT-BNN, ngày ban hành:26/05/2005

66.  Thông tư Số 38/2007/TT-BNN về hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, các nhân và cộng đồng dân cư thôn. Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành ngày 25/4/2007

http://dof.mard.gov.vn/phapquy/doc/1410252007.doc

67.  Thông tư liên tịch Số 15/2007/TTLT-BTC-BNN&PTNT về Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp. Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành ngày 8/3/2007

http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,638900&_dad=portal&_schema=PORTAL&docid=20959


Nguồn tài liệu trên được lấy từ: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, đối tác hỗ trợ lâm nghiệp.
Nguồn internet: vietnamforestry.org
Xem ngày 14/7/2010
==========================================

Nguồn tài liệu dưới đây được lấy từ nguồn:
<http://nonglamdong.com/vbqpplln_moi.htm>

 VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ LÂM NGHIỆP MỚI CẬP NHẬT


   Thông tư số 10/2009/TT-BNN ngày 4/3/2009 bổ sung một số điểm của Thông tư số 127/2008/TT-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp
   Thông tư số 127 /2008/TT-BNN, hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp

   Thông tư số 08 /2009/TT-BNN, hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ

   Văn bản số 22/BNN-LN ngày 5/1/2009, hướng dẫn cách lập dự toán trồng rừng phòng hộ theo Quyết định 164/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

   Quyết định về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam.

   Quyết định số 114 /2008/QĐ-BNN Thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam
   Văn bản số 123/BNN-LN, hướng dẫn thí điểm thành lập, quản lý và sử dụng Quĩ bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng. (PDF format)

   Nghị định số 05/2008/NĐ-CP về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

   Công văn số 992 /BNN-LN về việc hướng dẫn các phương thức kỹ thuật trồng rừng phòng hộ dự án 661

   Văn bản số 1782 /BNN-LN hướng dẫn thực hiện thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC

   Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất

   Công văn số 787 /CV - LNCĐ về việc thí điểm áp dụng phân bố số cây theo cỡ kính mong muốn để lập và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý rừng cộng đồng

   Thông tin liên tịch số 65 /2008/TTLT-BNN-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng

   Thông tin liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn

   Thông tư liên tịch số: 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 - 2010

   Văn bản số 123/BNN-LN, hướng dẫn thí điểm thành lập, quản lý và sử dụng Quĩ bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng. (PDF format)

   Nghị định số 05/2008/NĐ-CP về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

   Thông tư hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng

   Sinh học hạt giống cây rừng (PDF format)

   Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015

   Nghị định số 57/2005 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng. (PDF format)

 Quyết định 380/Q Đ-TTg Chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng

Văn bản Quy phạm Pháp luật về Dự án FLITCH

Văn bản pháp luật Lâm nghiệp trích từ công báo tỉnh Lâm Đồng

QUI TRÌNH

QUI TRÌNH LÂM NGHIỆP

QUI TRÌNH NÔNG NGHIỆP

 • Qui trình trồng chè LD 14
 • Qui trình trồng càphê, lúa, ngô, tiêu, điều.
 • Qui trình sản xuất rau sạch ( Viện N/C Rau quả  1208 NN-KHCN/QĐ  16/07/96 )
 • Biện pháp sản xuất rau sạch tại Đà lạt , Viện CLT &CTP ,1225 NN-KHCN/QĐ 21/04/98
 • Biện pháp sản xuất rau an toàn 1225NN-KHCN/QĐ Viện   BVTV 21/04/98
 • Hồ sơ thủ tục cấp GCN cây đầu dòng, đủ đk kinh doanh thuốc Thú Y, thuốc BVTV
 • Qui trình chăn nuôi heo, bò, dê, gà..
 • Thủ tục Kiểm dịch BVTV
 • Qui trình kỹ thuật trồng rau hoa
 • Kỹ thuật trồng rau súp lơ, càrốt, khoai tây, pó xôi...
 • Kỹ thuật  trồng hoa hồng, glaiơn, cúc,....

QUI ĐỊNH PHÁP LUẬT   -   QĐPL TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

QĐPL Nôngnghiệp       Lâm nghiệp      Thủy lợi      Thanh tra

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

QUI ĐỊNH QUẢN LÝ


Đăng ký nhận tài liệu văn bản

HQT  holehqt5@yahoo.com

 

Cải tạo rừng nghèo kiệt
Mục đích cải tạo rừng nghèo kiệt
Tiêu chí rừng nghèo kiệt.Thông tư 99/2006/TT-BNN 6-11-2006 (sửa đổi theo 57/2007/TT-BNN 13-6-2007).
Biện pháp cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt
Trình tự, thủ tục cải tạo rừng
Tỉ lệ diện tích đất được xây dựng các công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất
Quy định việc sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp kết  hợp trong rừng phòng hộ
Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14-2-2007.về danh mục loài cây mục đích và lựa chọn ap dụng tiêu chí cây tái sinh mục đích để xác định đối tượng rừng nghèo kiệt cần cải tạo. Xem bảng danh mục cây mục đích.
Thực hiện thống nhất chế độ báo cáo thống kê lâm nghiệp.
 • Cục Lâm nghiệp đã tổ chức tập huấn và cung cấp phần mềm báo cáo thống kê lâm nghiệp để cácđơn vị lâm nghiệp,các chủ dự án 5 triệu áp dụng thống nhất trong cả nước.
 • Các đơn vị có thể liên hệ với Chi cục Lâm nghiệp để nhận tài liệu và file biểu mẫu báo cáo để triển khai thực hiện thống nhất.Click vào đây để tải Phần mềm báo cáo thống kê lâm nghiệp da5t.
 • Chi cục Lâm nghiệp sẽ mở lớp tập huấn  về cách sử dụng cho các CBCV của các đơn vị chủ  rừng, chủ dự án trong tỉnh Lâm Đồng trong tháng 3/2007.

FESTIVAL HOA DALAT 2007

 

bài viết khác

Các tài liệu và thông tin dưới đây được lấy từ nguồn:
<http://www.vncreatures.net/documents.php>
Xem ngày 14/4/2010


VĂN BẢN PHÁP QUI
   
   
LÂM NGHIỆP KIỂM LÂM VÀ QUI TRÌNH QUI PHẠM
 
   
 
 
 
 

1

Công ước quốc tế về buôn bán các loài ĐVHD CITES

Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)

2

Công ước về các vùng đất ngập nước

Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước Ramsar

3

Công ước quốc tế về ĐDSH

Công ước về đa dạng sinh học

 
 
 
 
 
 

Văn bản luật


1

Luật BV&PTR

Luật bảo vệ và phát triển rừng

Văn bản pháp lệnh


1

Pháp lệnh số 41-L/CT

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

2

Pháp lệnh thuế TN

Pháp lệnh thuế tài nguyên

3

Pháp lệnh TCĐTHS

Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

Văn bản nghị định, quyết định


1

Quyết định số:   82/2008/QĐ --BNN

Công bố Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển

2

Nghị định số 119 / 2006/NĐ-CP

Nghị định 119/2006/NĐ-CP hệ thống tổ chức & nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm lâm

4

Nghị định số 23/2006/NĐ-CP

Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/3006 về thi hành luật bảo vệ và phát triển rừng

5

Nghị định số 74/CP

Nghị định 74/CP quy định chi tiết thi hành luật thuế SD đất nông nghiệp

6

Nghị định số 159//2007/NĐ-CP

Nghị đinh 159//2007/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực QLBV rừng và QLLS

7

Nghị định 95/1998/NĐ/CP

Nghị định của chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

8

Nghị định số 22/CP

Nghị định 22/CP của chính phủ ban hành ban quy định về PCCC rừng

9

Nghị định số 02/CP

Nghị định 02/CP về giao đất lâm nghiệp để SD cho mục đích Lnghiệp

10

Nghị định 109/2003/NĐ-CP

Nghị định 109/2003/NĐ-CP về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước

11

Nghị định 11/2002/NĐ-CP

Nghị định về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và quá cảnh các loài động, thực vật hoang dã

12

Nghị định 32/2006/NĐ-CP

Nghị định Chính phủ 32/2006/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vạt rừng nguy cấp, quý, hiếm

13

Danh mục động thực vật

Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm kèm theo Nghị định Chính phủ 32/2006/NĐ-CP

14

Nghị định 82/2006/ND-CP

Nghị định về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

Mẩu biên bản xử phạt VPHC


1

Mẫu BB số 01/BB-VPHC

Mẫu biên bản vi phạm hành chính về

2

Mẫu BB số 01.B/BB-VPHC

Mẫu biên bản vi phạm hành chính về

3

Mẫu BB số 02/BB-TG-TVPT

Mẫu biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

4

Mẫu BB số 03/ BB-TG-TVPT

Mẫu biên bản khám người theo thủ tục hành chính

5

Mẫu BB số 04/BB-KP/TVTĐV

Mẫu biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

6

Mẫu BB số 05/BB-VPHC

Mẫu biên bản khám nơi cất giấu phương tiện vi phạm hành chính

7

Mẫu QĐ số 01/QĐ-TGN

Mẫu quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

8

Mẫu QĐ số 02/QĐ-TGTVPT

Mẫu quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

9

Mẫu QĐ số 03/QĐ-KN

Mẫu quyết định khám người theo thủ tục hành chính

10

Mẫu QĐ số 04/QĐ-KN

Mẫu quyết định khám nơi cất giấu phương tiện vi phạm hành chính

11

Mẫu QĐ số 05/QĐ-XPHC

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo về

12

Mẫu QĐ số 06/QĐ-XPHC

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền

13

Mẫu QĐ số 07/QĐ-XPHC

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về

14

Mẫu QĐ số 08/QĐ-CC

Mẫu quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VP hành chính

 
 
 
 
 
 

1

Qui phạm QPN 13 - 90

Qui phạm kỹ thuật trồng rừng thông Caribe cho 4 tỉnh vùng Pam

2

Qui phạm rừng tre nứa

Qui phạm các giải pháp kỹ thuật lâm sinh cho rừng SX gỗ và tre nứa

3

Qui phạm QPN 15 - 93

Qui phạm kỹ thuật xây dựng vườn giống và rừng giống

4

Qui phạm QPN 11 - 88

Qui phạm kỹ thuật trồng rừng dầu con rái (Dipterocarpus alatus)

5

Qui phạm trồng rừng keo lá to (Acacia mangium)

Qui phạm trồng rừng keo lá to (Acacia mangium) cho 4 tỉnh trồng rừng theo dự án PAM và những tỉnh có điêu kiện lập địa tương tự.

6

Qui phạm QPN 08 - 86

Qui phạm chữa cháy rừng thông, tràm và một số loại rừng dễ cháy khác

7

Qui phạm QPN 16 - 93

Qui phạm kỹ thuật xây dựng rừng giống chuyển hóa

8

Qui phạm trồng rừng bạch đàn trắng

Qui phạm trồng rừng bạch đàn trắng cho 4 tỉnh trồng rừng theo dự án 3352 và những tỉnh có điều kiện lập địa tương tự

9

Qui phạm QPN 9 - 86

Qui phạm kỹ thuật gây, trồng và kinh doanh rừng tràm M. leucadendron

10

Qui phạm QPN 13 - 91

Quy phạm kỹ thuật xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn


Comments