Học Visual Basic (VB) online

 

Học VB6 từ xa (Hàm thụ) 
Học Hàm thụ VB6 thế nào?
Thông báo cho lớp Hàm thụ VB6
Ghi danh vào lớp Hàm thụ VB6
Thành công trong Khóa VB6 Học Từ Xa  
FAQ
Vài thắc mắc về Khoá VB6 Học Từ Xa 
 Bài tập 
 Các bài mẫu VB6
 
 
Các bài học
 
Chương Một - Hoan nghênh đến với VB6
Chương Hai -  Viết chương trình VB6 đầu tiên 
Chương Ba -   Form và các Controls thông thường
Chương Bốn - Viết Code
Chương Năm - Các loại dữ kiện
Chương Sáu - Dùng dữ kiện
Chương Bảy - Dùng List Controls
Chương Bảy - Dùng List Controls (bài thứ hai)
Chương Bảy - Dùng List Controls (bài thứ ba)
Chương Tám - Tự tạo Object
Chương Chín - Debug
Chương Mười - Menu
Chương Mười Một - Dùng Giao Thoại (Dialogs)

Chương Mười Hai - Dùng Đồ Họa (Graphics) 
Chương Mười Hai - Dùng Đồ Họa (bài thứ hai)
 
Chương Mười Hai - Dùng Đồ Họa (bài thứ ba) 
Chương Mười Ba - Cơ sở dữ liệu  
Chương Mười Bốn - Dùng Control Data  
Chương Mười Lăm - Lập trình với kỹ thuật DAO  (mới nhập 9-May-02)
Chương Mười Sáu - Lập trình với kỹ thuật ADO (phần I)  (mới nhập 16-May-02)

 Source codes VB6 
    Class dùng cho Delimited Text String
    Class dùng cho Fixed Length Text String
    SpellCheck một Text String
    Một Winsock Class vững chãi
    Display VB6 Source codes với màu trong trang Web
    Các ứng dụng của một XML Parser


  Dùng VB6 với Unicode
     Dùng VB6 để hoán chuyển Unicode
     Một Editor đơn giản cho Unicode
     Dùng Unicode cho Access 2000
     Căn bản Unicode cho VB6 programers

 Tại sao chọn học VB 6
 Theo Học VB hay Java?
 Tự học Visual Basic
 VB Bách Khoa
 Thắc mắc thường gặp
 Mẹo vặt trong Visual Basic
 Mã lập trình Visual Basic (Source codes)
 
Trắc nghiệm VB 6


 Các liên mạng VB khác

Bản quyền về các thông tin trên đây thuộc về Vovisoft.
Xem ngày 29/7/2010
Comments