Hệ thống thông tin

Stt Ký hiệu Môn học Bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo
1 CR14 Cây rừng 1  
2 CSK4 Cơ sở khoa học môi trường  
3 DDS4 Đa dạng sinh học  
4 DTR14 Điều tra rừng  
5 DV14 Động vật rừng 1  
6 KL14 Kinh tế lượng 1  
7 KV14 Kinh tế vi mô 1  
8 LND4 Lâm nghiệp đại cương  
9 NKL4 Nguyên lý kế toán  
10 PTM4 Phân tích môi trường  
11 QLE4 Quản lý môi trường  
12 QHLN14 Quy hoạch lâm nghiệp  
13 CTG4 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  
14 CSD4 Cơ sở dữ liệu  
15 CNP4 Công nghệ phần mềm  
16 HDH4 Hệ điều hành và quản trị hệ thống  
17 KUT4 Kiến trúc máy tính  
18 LTD4 Lập trình hướng đối tượng  
19 NNL4 Ngôn ngữ lập trình bậc cao  
20 ANC4 Anh chuyên ngành  
21 AN14 Anh văn 1  
22 DTT4 Đại số tuyến tính và hình học giải tích  
23 DLC4 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN  
24 GT14 Giải tích 1  
25 GT24 Giải tích 2  
26 QP14 Giáo dục quốc phòng HP1  
27 QP24 Giáo dục Quốc phòng HP2  
28 QP34 Giáo dục Quốc phòng HP3  
29 QP44 Giáo dục Quốc phòng HP4  
30 GD14 Giáo dục thể chất 1  
31 GD24 Giáo dục thể chất 2  
32 GD34 Giáo dục thể chất 3  
33 GD44 Giáo dục thể chất 4  
34 GD54 Giáo dục thể chất 5  
35 NLC4 Những NLCB của CN Mác - Lênin  
36 TH14 Tin học cơ sở 1  
37 TH24 Tin học cơ sở 2  
38 TRR4 Toán rời rạc  
39 TTM4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  
40 VL14 Vật lý 1  
41 VL24 Vật lý 2  
42 XST4 Xác suất thống kê  
43 AN24 Anh văn 2  
44 AN34 Anh văn 3  
45 ANB4 An toàn và bảo mật thông tin  
46 DAC4 Đồ án phân tích thiết kế hệ thống thông tin  
47 A132 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ  
48 HCP4 Hệ thống CSDL phân tán  
49 LTP4 Lập trình mạng  
50 LTC4 Lập trình với CSDL  
51 MMT4 Mạng máy tính  
52 PTH4 Phân tích và thiết kế hệ thống  
53 ACA4 ACAD và AUTOSLISP  
54 DPT4 Các hệ thống đa phương tiện  
55 A131 Hệ điều hành Unix  
56 HHV4 Hoạ hình-vẽ kỹ thuật  
57 DOE4 Lập trình DotNet  
58 A134 Môi trường lập trình trực quan  
59 NDH4 Nguyên lý đồ hoạ máy tính  
60 A122 Nhập môn hệ thống thông tin địa lý (GIS)  
61 NMT4 Nhập môn trí tuệ nhân tạo  
62 TPN4 Phát triển phần mềm mã nguồn mở  
63 PTU4 Phát triển ứng dụng trên nền Web  
64 QCN4 Quản lý dự án CNTT  
65 YCN4 Quản lý dự án công nghệ thông tin  
66 QT14 Quản trị kinh doanh 1  
67 A133 WEB và thiết kế WEB  
Comments