Download tạp chí khoa học

Đây là trang cung cấp các bài tạp chí khoa học của ĐH Đà Nẵng. Có thể tìm tài liệu theo năm và theo số báo.
Muốn download thì click vào tên bài báo màu xanh gạch chân.
Nguồn tài liệu được giữ nguyên trong cửa sổ dưới đây:


Comments