Công nghiệp và phát triển nông thôn

Stt Ký hiệu Môn học Bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo
1 BHL4 Bảo hộ lao động  
2 CNST4 Công nghệ sau thu hoạch nông sản  
3 SCSB4 Công nghệ sơ chế bảo quản lâm sản  
4 CT14 Công trình nông thôn  
5 CTL4 Công trình thuỷ lợi  
6 KTSS4 Khai thác lâm sản  
7 SCM14 Sữa chữa máy  
8 TQT4 Tổ chức và quản lý thi công  
9 CTM4 Công nghệ chế tạo máy  
10 CNSN4 Công nghệ sấy nông sản  
11 CTCD4 Công trình cầu đường  
12 CPK4 Công trình phục vụ khai thác lâm sản  
13 DICH4 Địa chất công trình  
14 DKTD4 Điều khiển tự động  
15 KBC4 Kết cấu bê tông cốt thép  
16 LYTH4 Lý thuyết mạch  
17 MTSL4 Máy và thiết bị sơ chế lâm sản  
18 NTMD4 Nguyên lý TT máy chuyên dùng  
19 QT14 Quản trị kinh doanh 1  
20 TMV4 Thiết kế máy có trợ giúp của máy tính  
21 TCT4 Thiết kế công trình thuỷ lợi  
22 CH14 Cơ học lý thuyết 1  
23 CS14 Cơ sở thiết kế máy 1  
24 CST24 Cơ sở thiết kế máy 2  
25 HHV4 Hoạ hình-vẽ kỹ thuật  
26 NLY4 Nguyên lý máy  
27 SBV14 Sức bền vật liệu 1  
28 KDT4 Kỹ thuật điện và điện tử  
29 NVMO4 Nền và móng  
30 OTM4 Ô tô máy kéo  
31 MTL4 Thuỷ lực và máy thuỷ lực  
32 TVT4 Thuỷ văn công trình  
33 TDT4 Trắc địa công trình  
34 VXD4 Vật liệu xây dưng  
35 AN14 Anh văn 1  
36 DSO4 Đại số  
37 DLC4 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN  
38 GTI14 Giải tích 1  
39 GTI24 Giải tích 2  
40 QP14 Giáo dục quốc phòng HP1  
41 QP24 Giáo dục Quốc phòng HP2  
42 QP34 Giáo dục Quốc phòng HP3  
43 QP44 Giáo dục Quốc phòng HP4  
44 GD14 Giáo dục thể chất 1  
45 GD24 Giáo dục thể chất 2  
46 GD34 Giáo dục thể chất 3  
47 GD44 Giáo dục thể chất 4  
48 GD54 Giáo dục thể chất 5  
49 HDC4 Hoá học đại cương  
50 NLC4 Những NLCB của CN Mác - Lênin  
51 TDH4 Tin học đại cương  
52 TTM4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  
53 VL14 Vật lý 1  
54 VL24 Vật lý 2  
55 XST4 Xác suất thống kê  
56 AN24 Anh văn 2  
57 AN34 Anh văn 3  
58 CBD4 Chẩn đoán và bảo dưỡng máy  
59 ST14 Công nghệ sau thu hoạch nông sản 1  
60 KT14 Khai thác lâm sản 1  
Comments