Công nghệ sinh học

Stt Ký hiệu Môn học Bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo
1 DTH14 Di truyền học 1  
2 DTH24 Di truyền học 2  
3 GCNL4 Giống cây trồng NLN  
4 HPT4 Hoá học phân tích 1  
5 HHC4 Hoá hữu cơ  
6 HSH4 Hoá sinh học  
7 MDH4 Miễn dịch học  
8 NMSH4 Nhập môn Công nghệ sinh học  
9 QTT4 Quá trình và thiết bị công nghệ  
10 QT14 Quản trị kinh doanh 1  
11 SPT4 Sinh học phân tử  
12 SLD4 Sinh lý động vật  
13 SLT4 Sinh lý thực vật  
14 TN14 Thổ nhưỡng 1  
15 KSH4 Thống kê sinh học  
16 VRH4 Vi rút học  
17 VSH4 Vi sinh vật học  
18 AN14 Anh văn 1  
19 BCHH4 Bệnh cây học  
20 CTHH4 Côn trùng học  
21 DDS4 Đa dạng sinh học  
22 DLC4 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN  
23 QP14 Giáo dục quốc phòng HP1  
24 QP24 Giáo dục Quốc phòng HP2  
25 QP34 Giáo dục Quốc phòng HP3  
26 QP44 Giáo dục Quốc phòng HP4  
27 GD14 Giáo dục thể chất 1  
28 GD24 Giáo dục thể chất 2  
29 GD34 Giáo dục thể chất 3  
30 GD44 Giáo dục thể chất 4  
31 GD54 Giáo dục thể chất 5  
32 HDC4 Hoá học đại cương  
33 NLC4 Những NLCB của CN Mác - Lênin  
34 SHOC4 Sinh học  
35 SHO4 Sinh học  
36 STM4 Sinh thái môi trường  
37 TBHH4 Tế bào học  
38 TV14 Thực vật học  
39 TDH4 Tin học đại cương  
40 TCB4 Toán cao cấp B  
41 TTM4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  
42 VDC4 Vật lý đại cương  
43 XST4 Xác suất thống kê  
44 AN24 Anh văn 2  
45 AN34 Anh văn 3  
46 PLD4 Pháp luật đại cương  
47 TLH4 Tâm lý học  
48 XHH4 Xã hội học  
49 CNG4 Công nghệ gen và an toàn sinh học  
50 UCN4 Công nghệ hoá sinh  
51 CEN4 Công nghệ nuôi trồng nấm  
52 A104 Công nghệ tế bào động vật  
53 TBT4 Công nghệ tế bào thực vật  
54 CNV4 Công nghệ vi sinh  
55 CUS4 CN sản xuất các chế phẩm sinh học bảo vệ TV  
56 SHNN4 CNSH nông nghiệp  
57 THUP4 CNSH thực phẩm  
58 XULY4 CNSH trong xử lý môi trường  
59 CNB4 Công nghệ chế biến  
60 THN4 Công nghệ sau thu hoạch nông lâm sản  
61 CNT4 Công nghệ thực phẩm  
62 DGTD4 Đánh giá môi trường  
63 LAIG4 Lai giống cây rừng  
64 NGCR4 Nhân giống cây rừng  
65 TRTC4 Trồng rừng thâm canh  
66 CNSH4 CNSH trong chọn tạo và nhân giống cây rừng  
67 CR14 Cây rừng 1  
68 DT14 Di truyền học 1 (Đại cương)  
69 GCR4 Giống cây rừng  
70 HTP4 Hình thái và phân loại thực vật  
71 KTV4 Khí tượng thuỷ văn  
72 PTS4 Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh  
73 LGH4 Logic học  
74 LSH4 Lý sinh học  
75 NMC4 Nhập môn CNSH và kỹ thuật phòng thí nghiệm  
76 TBH4 Tế bào học  
Comments