Cơ giới hóa lâm nghiệp

Stt Ký hiệu Môn học Bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo
1 BHL4 Bảo hộ lao động  
2 CBD4 Chẩn đoán và bảo dưỡng máy  
3 CH14 Cơ học lý thuyết 1  
4 CKD4 Cơ khí đại cương  
5 CS14 Cơ sở thiết kế máy 1  
6 CS24 Cơ sở thiết kế máy 2  
7 HHV4 Hoạ hình-vẽ kỹ thuật  
8 KT14 Khai thác lâm sản 1  
9 KDT4 Kỹ thuật điện và điện tử  
10 KD14 Kỹ thuật điều khiển tự động 1  
11 DKM4 Kỹ thuật đo  
12 NKT4 Kỹ thuật nhiệt  
13 KTK4 Kỹ thuật thuỷ khí  
14 MLN4 Máy lâm nghiệp  
15 MNC4 Máy nâng chuyển  
16 MTSL4 Máy và thiết bị sơ chế lâm sản  
17 NLY4 Nguyên lý máy  
18 OTM4 Ô tô máy kéo  
19 QT14 Quản trị kinh doanh 1  
20 SB14 Sức bền vật liệu 1  
21 TTN4 Truyền động thuỷ lực và khí nén  
22 VCL4 Vận chuyển lâm sản  
23 VLK4 Vật liệu kỹ thuật  
24 AN14 Anh văn 1  
25 DSO4 Đại số  
26 DLC4 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN  
27 GTI14 Giải tích 1  
28 GTI24 Giải tích 2  
29 QP14 Giáo dục quốc phòng HP1  
30 QP24 Giáo dục Quốc phòng HP2  
31 QP34 Giáo dục Quốc phòng HP3  
32 QP44 Giáo dục Quốc phòng HP4  
33 GD14 Giáo dục thể chất 1  
34 GD24 Giáo dục thể chất 2  
35 GD34 Giáo dục thể chất 3  
36 GD44 Giáo dục thể chất 4  
37 GD54 Giáo dục thể chất 5  
38 HDC4 Hoá học đại cương  
39 NLC4 Những NLCB của CN Mác - Lênin  
40 TDH4 Tin học đại cương  
41 TTM4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  
42 VL14 Vật lý 1  
43 VL24 Vật lý 2  
44 XST4 Xác suất thống kê  
45 AN24 Anh văn 2  
46 AN34 Anh văn 3  
Comments