Cẩm nang Lâm nghiệp

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!

Cẩm nang Ngành Lâm nghiệp là một công cụ vận hành Chương trình Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp và Đối tác (FSSP&P) . Cho đến nay, sau ba năm thực hiện, Bộ Nông nghiệp và PTNT, với sự hỗ trợ từ Văn phòng Điều phối FSSP và Dự án Cải cách Hành chính Lâm nghiệp của GTZ, đã hoàn thiện bộ Cẩm nang 32 chương này.  Mục tiêu của Bộ Cẩm nang này là: (1) Cung cấp một bức tranh toàn cảnh về các lĩnh vực hoạt động trong ngành lâm nghiệp. Trong đó, hệ thống hoá khuôn khổ chính sách, thể chế ngành lâm nghiệp; cung cấp những thủ tục, quy trình kỹ thuật và những hoạt động thực tiễn có hiệu quả nhất; (2) Giúp cho việc lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các dự án cũng như các hoạt động khác trong ngành lâm nghiệp)

Cho đến thời điểm này, Cẩm nang Ngành Lâm nghiệp được coi là một bộ tài liệụ có tính hệ thống của ngành, đề cập về các lĩnh vực hoạt động trong ngành lâm nghiệp, từ hệ thống chính sách, thể chế ngành, thủ tục, quy trình kỹ thuật đến những hoạt động thực tiễn có hiệu quả nhất đều được các soạn giả đưa vào bộ Cẩm nang.

Tham gia xây dựng bộ Cẩm nang, gồm có 127 cán bộ là các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp trong và ngoài nước, các nhà hoạch định chính sách, lập kế hoạch và các cán bộ kỹ thuật… từ 23 cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Hãy gửi email về địa chỉ: bmhvnuf@gmail.com hoặc hungbm@vnuf.edu.vn để nhận toàn bộ các chương với nội dung sau đây.
Việc sử dụng tài liệu trên lamnghiepvn.info là phải trả phí, do đó tác giả khuyến khích độc giả nên tìm ở những trang miễn phí trước.
Quy định trả phí trên trang lamnghiepvn.info có thể xem tại đây!

Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Quản lý lâm trường quốc doanh" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Khuôn khổ pháp lý Lâm Nghiệp" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Hành chính và thể chế ngành lâm nghiệp" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Chứng chỉ rừng" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Trồng Rừng" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Chọn loài cây ưu tiên cho các chương trình trồng rừng tại Việt Nam" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Cải thiện giống và quản lý giống cây trồng ở Việt Nam" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Tăng trưởng rừng"
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Sản xuất nông lâm kết hợp ở Việt Nam" 
Share: Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Quản lý sâu bệnh hại rừng trồng" 
Share: Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng phòng hộ ven biển"
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Quản lý rừng bền vững" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Phòng cháy và chữa cháy rừng" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Công nghiệp chế biến gỗ ở Việt Nam"
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Nghiên cứu Lâm Nghiệp"
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Thương mại và tiếp thị lâm sản" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Lâm sản ngoài gỗ" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Khai thác và vận chuyển lâm sản" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Định hướng và phát triển lâm nghiệp"
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Lâm Nghiệp cộng đồng" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Kinh tế lâm nghiệp và đầu tư" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam"
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Công tác điều tra rừng tại Việt Nam"
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Đất và dinh dưỡng đất" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Đánh giá tác động môi trường Lâm Nghiệp"

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!

Comments